Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2018-09-30

 

Dėl keliaujančiųjų ir vairuotojų dienos

Šį - paskutinį rugsėjo sekmadienį bažnyčiose Lietuvoje meldžiamasi už keliaujančiuosius ir vairuotojus, minint jų dieną. Taip siekiama atkreipti didesnį dėmesį į vairuotojų ir keleivių elgesį kelyje, keliaujančiųjų maldą ir maldą už keliaujančiuosius. Be to, šiandien po pamaldų, to paprašius, bus šventinamos tikinčiųjų transporto priemonės – automobiliai (prašome kreiptis į kunigą katedros raštinėje).

Apie mūsų elgesį kelyje - moralinę atsakomybę - Bažnyčia kalba dokumente „Kelio pastoracijos gairės“. Ten sakoma: "Būk gailestingas ir padėk pagalbos reikalingam artimui, ypač avarijos aukai. Su meile įtikink jaunuolius, ir ne tik juos, nesėsti prie vairo netinkamos būklės. Paremk eismo avarijų aukų šeimas. Kelyje saugok silpnesnįjį - jausk atsakomybę už kitus..."

Dėl Rožinio pamaldų spalio mėnesį

Bažnyčia spalio mėnesį kviečia tikinčiuosius kasdien melstis Rožinį. Rožinį dera melstis drauge bažnyčioje, su šeimos nariais namuose ar kitoje maldingoje draugijoje, taip pat privačiai. Katedroje Rožinio pamaldos šiokiadieniais – pusė valandos prieš Mišias vakare (17.30 v.), o sekmadieniais - prieš sumą (11.30 v.). Kviečiame dalyvauti!  

Dėl minėjimų, švenčių – atlaidų spalio mėnesį

Spalio 2 d. liturginiame kalendoriuje minimi Angelai sargai. Tą dieną Bažnyčia kviečia tikinčiuosius pasimelsti už tarnaujančius policijoje ir visus, kurie rūpinasi kitų saugumu.

Spalio 5 d. – liturginiame kalendoriuje minima šv. Faustina (Kovalska). Tą dieną tikintieji, įprastomis sąlygomis, gali pelnyti Visuotinius atlaidus aplankę Kaišiadorių katedros Dievo Gailestingumo koplyčią ir pasimeldę prie šv. Faustinos altoriaus - relikvijos. Šį mėnesį šioje koplyčioje Visuotiniai atlaidai taip pat pelnomi 22 d., minint šv. Jono Paulių II, pasimeldus prie jo altoriaus – relikvijos.

Pastaba. Šiuo metu katedroje vyksta remonto darbai - renovuojami vitražai languose - dėl to Gailestingumo koplyčia laikinai uždaryta. Šiuo atveju, atlaidų intencija galima pasimelsti katedroje arba palaiminto Teofiliaus koplyčioje.

Spalio 7 d. – sekmadienį, 12 val. katedroje švęsime Rožinio Švč. Mergelės Marijos - Rožančinės atlaidus. Po Mišių – Eucharistinė procesija. Visus parapijiečius, o ypač parapijos Gyvojo rožinio brolijos narius, kviečiame dalyvauti atlaiduose, taip pat kviečiame įsijungti į Rožinio draugiją - kartu melstis šia malda!

Dėl Rožinio maldos Guronyse

Kiekvieną spalio sekmadienį, tradiciškai, po pietų - 15.30 val. Guronyse, Rožinio slėpinių sakraliniame parke, Žaslių parapijoje, vyks Rožinio pamaldos, kartu apvaikščiojant rožinio slėpinių koplytėles. Po Rožinio maldos - 16 val. - šv. Mišios Guronių šv. Juozapo koplyčioje. Kviečiame dalyvauti!      

Klebonas