KARTU SU MARIJA KONTEMPLIUOTI KRISTAUS VEIDĄ

                             

Pompėjaus  Rožinis

2003m.  spalis

                                                                

 I DALIS.  DŽIAUGSMO   SLĖPINIAI

 

1. APREIŠKIMAS MARIJAI

Iš Evangelijos pagal Luką: „ Angelas jai tarė: ,,Nebojok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi įščiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus(...) Tada Marija atsakė: ,, Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man kaip tu pasakei.“ (1, 30-31.38).

 

          Trumpa tyla. Medituojame slėpinį.

Tėve mūsų...

Sveika Marija... ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus, pradėtas iš Šventosios Dvasios...

Garbė Dievui..

Pompėjaus šventojo  Rožinio Karaliene, mieliausioji mūsų Motina, išmelsk malonę visada atpažinti Dievo balsą ir vykdyti Jo valią.

Palaimintasis Bartolo Longo, šventojo Rožinio apaštale, melski už mus.

 

 

2. MARIJA PAS ELZBIETĄ

Iš Evangelijos pagal Luką: ‘‘Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įščiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko: ‚,Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų, ir palaimintas Tavo įščių vaisius!“ (1, 41-42).

         

          Trumpa tyla. Medituojame slėpinį.

Tėve mūsų...

Sveika Marija...ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus, kurį nešei įščiose eidama aplankyti šventąją Elzbietą.

Garbė Dievui...

Pompėjaus šventojo Rožinio Karaliene, mieliausioji mūsų Motina, išmelsk mums apaštalinio uolumo, kad skelbtume Kristų mūsų broliams ir tarnautume jiems su meile.

Palaimintasis Bartolo Longo, šventojo Rožinio apaštale, melski už mus.

 

 

3.BETLIEJUJE GIMSTA JĖZUS

Iš Evangelijos pagal Luką:“Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.“ (2,6-7).

 

          Trumpa tyla .Medituojame slėpinį.

Tėve mūsų...

Sveika Marija... ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus, gimęs Betliejuje...

Garbė Dievui...

Pompėjaus šventojo Rožinio Karaliene, švelniausioji mūsų Motina, padaryk mus buveine, kurioje Tavo dieviškasis Sūnus, gimęs mumyse per krikštą, galėtų visada gyventi kartu su Tėvu ir Šventąja Dvasia.

Palaimintasis Bartolo Longo, šventojoRožinio apaštale, melski už mus.

 

 

4. JĖZUS  PAAUKOJAMAS  TĖVUI  ŠVENTYKLOJE.

Iš Evangelijos pagal Luką:“ Pasibaigus Mozės įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui(...)Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė:“Dabar gali , Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą“. (2,22.28-30).

 

          Trumpa tyla. Medituojame slėpinį.

Tėve mūsų...

Sveika Marija... ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus, paaukotas Tėvui šventykloje...

Garbė Dievui...

Pompėjaus šventojo Rožinio Karaliene, mieliausioji mūsų Motina, padaryk mus Šventosios Dvasios šventykla, kad galėtume mūsų gyvenimą ir meilę aukoti Dievui ir artimui.

Palaimintasis Bartolo Longo, šventojo Rožinio apaštale, melski už mus.

 

 

5. JĖZUS ŠVENTYKLOJE  MOKO RAŠTO AIŠKINTOJUS

Iš Evangelijos pagal Luką :“ Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo(...)po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį.(...) Jo motina jam tarė:“Vaikeli, kam mums taip padarei?!“(...) Jis atsakė:“Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“ (2,43.46.48-49).

 

          Trumpa tyla. Medituojame slėpinį.

Tėve mūsų...

Sveika Marija... ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus, kuris mokino šventykloje mokytojus ir rašto aiškintojus.

Garbė Dievui...

 

Pompėjaus šventojo Rožinio Karaliene, mieliausioji mūsų Motina, išmelsk malonę sekti Tavo dieviškojo  Sūnaus mokymu ir liudyti Evangeliją žodžiu ir gyvenimu.

Palaimintasis Bartolo Longo, šventojoRožinio apaštale, melski už mus.  

 

 

 II DALIS. ŠVIESOS   SLĖPINIAI

 

1. JĖZAUS KRIKŠTAS  JORDANE

Iš Evangelijos pagal Morkų:“ Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir Dvasią, tarsi balandį, nusileidžiančią ant Jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: ‘‘Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi.“ (1,9-11).

 

          Trumpa tyla. Medituojame slėpinį.

Tėve mūsų...

Sveika Marija... ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus, kuris buvo pakrikštytas Jordane.

Garbė Dievui...

Pompėjaus šventojo Rožinio Karaliene, mieliausioji mūsų Motina, išmelsk malonę, kad kontempliuodami Jėzaus krikštą Jordano upėje, klausytume Tėvo balso, skelbiančio savo mylimąjį Sūnų, ir giliai išgyentume savąjį krikštą, per kurį susivienijome su Jėzumi, ir Šventosios Dvasios dėka tapome Dievo vaikais.

Palaimintasis Bartolo Longo, šventojo Rožinio apaštale, melski už mus.

 

2. KANOS  VESTUVĖSE   JĖZUS  VANDENĮ  PAVERČIA  VYNU

Iš Evangelijos pagal Joną:“Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako:“Jie nebeturi vyno“.Jėzus atsakė:“O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda.Jo motina tarė tarnams:“Darykite, ką tik jis jums lieps“.(2, 3-5).

 

          Trumpa tyla. Medituojame slėpinį.

Tėve mūsų...

Sveika Marija...ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus, kuris vandenį pavertė vynu...

Garbė Dievui...

Pompėjaus šventojo Rožinio Karaliene, mieliausioji mūsų Motina, išmelsk malonę visada klausyti Jėzaus balso, kad jis, kaip Kanos vestuvese, mūsų gyvenimo vandenį galėtų paversti vynu ir taip apreikštų savo garbę.

Palaimintasis Bartolo Longo, šventojo Rožinio apaštale, melski už mus.

 

3. JĖZUS  SKELBIA  DIEVO  KARALYSTĘ  IR ATLEIDŽIA  NUODĖMES

Iš Evangelijos pagal Morkų:“Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėję ir ėmė skelbti Dievo Evangeliją, kad atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė:“Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“. (1,14-15).

 

          Trumpa tyla. Medituojame slėpinį.

 

Tėve mūsų...

Sveika Marija... ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus, kuris skelbė Dievo Karalystę...

Garbė Dievui...

Pompėjaus šventojo Rožinio Karaliene, mieliausioji mūsų Motina, suteik malonę noriai skelbti Evangeliją, kad mūsų gyvenimas būtų nuolatinis atsivertimas į Jėzų.

Palaimintasis Bartolo Longo, šventojo Rožinio apaštale, melski už mus.

 

4. JĖZAUS  ATSIMAINYMAS ANT TABORO  KALNO

Iš Evangelijos pagal Luką:“Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti.(...)užėjo debesis ir uždengė.(...)O iš debesies aidėjo balsas:“Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite“. (9,28-29. 34-35).

 

          Trumpa tyla. Medituojame slėpinį.

Tėve mūsų...

Sveika Marija...ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus, kuris atsimainė ant Taboro kalno...

Garbė Dievui...

Pompėjaus šventojo Rožinio Karaliene, mieliausioji mūsų Motina, išmelsk malonę nuolat žvelgti į Jėzų, kad jau šioje žemėje matydami jo grožį, ilgesingai lauktume jo amžinojo grožio garbėje.

Palaimintasis Bartolo Longo, šventojo Rožinio apaštale, melski už mus.

 

5. JĖZUS  ĮSTEIGIA  EUCHARISTIJĄ

Iš Evangelijos pagal Luką:“ Paėmęs duonos, jis padėkojo,laužė ją ir davė apaštalams, tardamas:“Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas“.Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę, sakydamas:“Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje, kuris už jus išliejamas“. (22, 19-20).

 

          Trumpa tyla. Medituojame slėpinį.

Tėve mūsų...

Sveika Marija... ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus, kuris mums davė savo kūną ir kraują...

Garbė Dievui...

Pompėjaus šventojo Rožinio Karaliene, mieliausioji mūsų Motina, išmelsk malonę vis labiau vertinti Eucharistijos dovaną, krikščioniško gyvenimo pilnatvę ir viršūnę, kad maitindamiesi Kristaus kūnu ir krauju, taptume viena su juo.

Palaimintasis Bartolo Longo, šventojo Rožinio apaštale, melski už mus.

 

                           

III dalis. SKAUSMO  SLĖPINIAI

 

1. JĖZUS  GETSEMANĖJE

Iš Evangelijos pagal Matą:“Netrukus Jėzus su jais atėjo į ūkį, vadinamą Getsemane(...)parpuolė kniūbsčias ir meldėsi:“Mano Tėve jei įmanoma, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu“. (26, 36.39).

 

          Trumpa tyla. Medituojame slėpinį.

Tėve mūsų...

Sveika Marija... ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus, kuris už mus Getsemanėje krauju prakaitavo...

Garbė Dievui...

Pompėjaus šventojo Rožinio Karaliene, mieliausioji mūsų Motina, išmelsk malonę nugalėti gyvenimo sunkumus atsiduodant Dievo valiai ir patirti jo tėvišką paguodą.

Palaimintasis Bartolo Longo, šventojo Rožinio apaštale, melski už mus.

 

2. JĖZUS  NUPLAKAMAS

Iš Evangelijos pagal Joną:“Pilotas išėjo pas žydus ir tarė jiems:“Aš nerandu jame jokios kaltės(...)ar norite, kad paleisčiau jums žydų karalių?“ Tada jie ėmė šaukti:“Ne šitą, bet Barabą (...) Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų“. (18, 38-19,1).

 

          Trumpa tyla. Medituojame slėpinį.

Tėve mūsų...

Sveika Marija...ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus, kuris buvo nuplaktas už mus...

Garbė Dievui...

Pompėjaus šventojo Rožinio Karaliene, mieliausioji mūsų Motina, išmelsk malonę nebūti mūsų brolių kančios priežastimi, ir rūpintis tais, kuriuos slegia neteisingumas bei vargas.

Palaimintasis Bartolo Longo, šventojo Rožinio apaštale, melski už mus.

 

3. JĖZUS  VAINIKUOJAMAS  ERŠKĖČIAIS

Iš Evangelijos pagal Joną:“Kareiviai, nupynę vainiką iš erškėčių, užspaudė jam ant galvos, apsiautė jį purpurine skraiste. Pilotas tarė:“Štai žmogus!“. (19, 2-3.5).

 

          Trumpa tyla. Medituojame slėpinį.

Tėve mūsų...

Sveika Marija... ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus, dėl mūsų kalčių erškėčiais vainikuotas...

Garbė Dievui...

Pompėjaus šventojo Rožinio Karaliene, mieliausioji mūsų Motina, išmelsk malonę, kad kontempliuodami Kristų, erškėčiais vainikuotą, patirtume didelę kaltę dėl savo nuodėmių ir tikėtume Evangelija.

 

Palaimintasis Bartolo Longo, šventojo Rožančiaus apaštale, melski už mus.

 

 

4. JĖZUS  NEŠA KRYŽIŲ

Iš Evangelijos  pagal Joną:“Pilotas tarė žydams:“Štai jūsų karalius“. Tie ėmė šaukti:“Šalin, šalin! Ant kryžiaus jį!“ Tuomet Pilotas atidavė jiems jį nukryžiuoti

(...)Nešdamas savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją Kaukolės vietą, hebrajiškai Golgotą. Tenai jį nukryžiavo; kartu su juo ir kitus du, vienoje ir antroje pusėje, o Jėzų viduryje.“ ( 19, 14-18).

 

          Trumpa tyla. Medituojame slėpinį.

Tėve mūsų...

Sveika Marija... ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus, kuris už mus nešė kryžių...

Garbė Dievui...

Pompėjaus šventojo Rožinio Karaliene, mieliausioji mūsų Motina, išmelsk malonę, kad kantriai neštume gyvenimo kryžius, bei patirtume Tavo ir brolių pagalbą.

Palaimintasis Bartolo Longo, šventojo Rožinio apaštale, melski už mus.

 

5. JĖZUS  MIRŠTA  ANT  KRYŽIAUS

Iš Evangelijos pagal Luką:“Buvo apie šeštą valandą, kai visą kraštą apgaubė tamsa ir buvo tamsu iki devintos valandos(...)Jėzus galingu balsu sušuko:“Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo dvasią“. Ir su tais žodžiais numirė.

 

          Trumpa tyla. Medituojame slėpinį.

Tėve mūsų...

Sveika Marija... ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus, kuris mirė už mus ant kryžiaus...

Garbė Dievui...

Pompėjaus šventojo Rožinio Karaliene, mieliausioji mūsų Motina, išmelsk malonę, kad kontempliuodami Jėzaus mirtį, patirtume savyje atpirkimo vaisius ir gyvenimo šventumu liudytume  juos mūsų broliams.

Palaimintasis Bartolo Longo, šventojo Rožinio apaštale, melski už mus.

 

 

          IV DALIS. GARBINGIEJI   SLĖPINIAI

 

1. JĖZUS PRISIKELIA IŠ  MIRTIES

Iš Evangelijos pagal Morkų:“Šabui praėjus, Marija Magdalena, Marija, Jokūbo motina, ir Salomė nusipirko kvepalų,kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti.(...)Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdintį jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. Bet jis joms tarė:“Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra“. (16, 1,5-6).

 

          Trumpa tyla. Medituojame slėpinį.

Tėve mūsų...

Sveika Marija... ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus, kuris dėl mūsų prisikėlė...

Garbė Dievui...

Pompėjaus šventojo Rožinio Karaliene, mieliausioji mūsų Motina, išmelsk malonę tvirtai tikėti Kristaus prisikėlimu, ir kasdien  su juo prisikelti naujam gyvenimui.

Palaimintasis Bartolo Longo, šventojo Rožinio apaštale, melski už mus.

 

 

2. JĖZUS  ŽENGIA  Į  DANGŲ

Iš Evangelijos pagal Luką:“ Jėzus nusivedė juos palei Betaniją ir, iškėlęs rankas, palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui, didelio džiaugsmo kupini, sugrįžo į Jeruzalę“.(24, 50-52).

 

          Trumpa tyla.  Medituojame slėpinį.

Tėve mūsų...

Sveika Marija... ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus, kuris dėl mūsų įžengė į dangų...

Garbė Dievui...

Pompėjaus šventojo Rožinio Karaliene, mieliausioji mūsų Motina, išmelsk malonę, kad  visada žveldami į amžinąją dangau tėvynę ,tesingai ir šventai keliautume šios žemės keliais.

Palaimintasis Bartolo Longo, šventojo Rožinio apaštale, melski už mus.

 

 

3. JĖZUS  ATSIUNČIA  ŠVENTĄJĄ  DVASIĄ

Iš Apaštalų Darbų:“Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi būtų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios. (2,1-4).

 

          Trumpa tyla . Medituojame slėpinį.

 

Tėve mūsų...

Sveika Marija... ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus, kuris išliejo ant mūsų Šventąją Dvasią...

Garbė Dievui...

Pompėjaus šventojo Rožinio Karaliene, mieliausioji mūsų Motina, išmelsk malonę būti atydiems Šventosios Dvasios veikimui, kad Ji mumyse, Bažnyčioje ir pasaulyje galėtų paskleisti naująsias Sekmines.

Palaimintasis Bartolo Longo, šventojo Rožinio apaštale, melski už mus.

 

4. MARIJA  PAIMAMA  Į DANGŲ

Iš Giesmių giesmės:“Mylimasis mane kalbina! Jis taria man:“Kelkis, mano meile, mano gražioji, eikš! Juk žiema jau pasibaigė, lietūs praėjo ir nuščiuvo. Gėlės pražydo žemėje. Kelkis, mano meile, mano gražioji, eikš!“ (2, 10-13).

 

          Trumpa tyla. Medituojame slėpinį.

Tėve mūsų...

Sveika Marija... ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus, kuris paėmė Tave į dangų su kūnu ir siela...

Garbė Dievui...

Pompėjaus šventojo Rožinio Karaliene, mieliausioji mūsų Motina, išmelsk malonę, kad kontempliuodami Tavąjį veidą, gražesnį už saulę, būtume pakerėti Dievo grožio ir įsipareigotume kurti pasaulį pagal Dievo Širdį.

Palaimintasis Bartolo Longo, šventojo Rožinio apaštale, melski už mus.

 

5. MARIJA  VAINIKUOJAMA  DANGAUS  IR ŽEMĖS  KARALIENE

Iš Evangelijos pagal Luką:“O Marija prabilo:“Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man Visagalis, ir šventas yra jo vardas!“.(1, 46-49).

 

          Trumpa tyla . Medituojame slėpinį.

Tėve mūsų...

Sveika Marija... ir pagirtas TavoSūnus Jėzus, kuris išaukštino Tave dangaus ir žemės Karaliene...

Garbė Dievui...

Pompėjaus šventojo Rožinio Karaliene, mieliausioji mūsų Motina, išmelsk malonę ištverti gerame, kad per amžius kartu su Tavimi ir visais šventaisiais galėtume džiaugtis amžinąja laime Trejybėje.

Palaimintasis Bartolo Longo, šventojo Rožinio apaštale, melski už mus.

 

 

 

MALDA  Į  MERGELĘ MARIJĄ

 

O Marija, šventojo Rožinio Mergele,

Išmelsk malonę kontempliuoti, gyventi  ir visam pasauliui skleisti

                      Jėzaus Kristaus, ir visos Švenčiausiosios Trejybės bendrystės slėpinį.

 

                      Besimeldžiančioji Mergele! Išmokyk mus melsti,

                      priimti ir medituoti Dievo Žodį.

                      Padaryk, kad melsdamiesi Rožinio slėpinius,

                      išmoktume dėkoti ir stebėtumėmės nuostabiais Viešpaties darbais.

 

                      Gražiosios meilės Motina!

                      Padėk gyventi Evangeline meile

                      ypač su paskutiniaisiais ir mažiausiais,

                      su vargšais ir kenčiančiais.

 

                      Bažnyčios ir žmonijos Motina!

                      Duok mums savo Širdies misijonierišką dvasią

                      naujajai evangelizacijai

                      ir skatink skelbti Evangeliją visam pasauliui,

                      kaip tai darė palaimintasis Bartolo Longo,

                      kad visi žmonės pažintų, sektų ir mylėtų

                      mūsų Mokytoją ir Viešpatį Jėzų

                      ir kartu su Juo Šventojoje Dvasioje keliautume pas Tėvą.

 

                      Mūsų Motina , mūsų Pasitikėjime!

 

Marija, įgyvendink mumyse savąjį darbą: tegul Jėzus visada būna mūsų tarpe, kad mes mylėtume Jėzų vienas kitame ir Jame visi būtume broliai. Amen.

 

Vardan Dievo Tėvo...