Pirmasis kovo sekmadienis - Maldos diena už lietuvius pasaulyje!

 

 

Pirmąjį kovo sekmadienį, 2015 m. kovo 1 dieną, šiemet antri metai švęsime Lietuvos Vyskupų Konferencijos paskelbtą Maldos dieną lietuviams pasaulyje. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus vienos tautos vaikus, kurių pastaruoju metu išeivijoje gyvena 42 kraštuose. Katalikai buriasi iš viso 66 parapijose arba misijose, kur darbuojasi lietuviai kunigai, pašvęstojo gyvenimo seserys ir broliai bei kiti bendradarbiai.

Šį sekmadienį lietuviai visame pasaulyje iš kartos į kartą švenčia lietuvių tautos globėjo švento Kazimiero šventę. Jo globai išeivijoje pavadintos devynios parapijos arba misijos, taip pat Šv. Kazimiero kolegija Romoje, kapinės Čikagoje, dvi šeštadieninės lietuvių mokyklos, taip pat Mažesniųjų Brolių Pranciškonų provincija. Nuo 1636 m. šv. Kazimieras Bažnyčios paskelbtas mūsų tautos užtarėju, o nuo 1948 m. ir Lietuvos jaunimo globėju. Pastaruoju metu kaip niekad istorijoje mūsų tautai, ypač jaunimui, taip plačiai ir gausiai pasklidus po visą pasaulį, šv. Kazimiero artumas bei atrama yra svarbūs ir reikalingi, kad Viešpats visus mus surinktų maldoje ir stiprintų savo Dvasia.

Lietuvius visais laikais prasmingai jungia ištisa istorinė atmintis. Liepos 17-ąją, S. Dariaus ir S. Girėno Atlantinio skrydžio atminimo dieną, Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs Pasaulio lietuvių vienybės diena, kuri kviečia stiprinti pasaulyje gyvenančių lietuvių ir tėvynės Lietuvos artumą. Mūsų iškilių lakūnų lietuviškas ryžtas, kūrybingas darbas ir darbščios pastangos visiems laikams tapo lietuvių JAV ir pasaulyje jungties su tėvyne Lietuva simboliu. Šiandien kaip niekad reikalingi apjungiantys sumanymai ir bendros pastangos visose kartose gilinti mūsų tautinės savasties patirtį, stiprinti laisvos Lietuvos valstybės gyvenimą ir jos pareigą savo tautos žmonėms bei lietuvių bendruomeninį gyvenimą visame pasaulyje.

Šią Maldos dieną lietuviams pasaulyje praeitais metais buvo švenčiamos iškilmingos Mišios Vilniaus arkikatedroje su arkivyskupu G. Grušu, Užsienio lietuvių katalikų Sielovados delegatu prel. E. Putrimu bei kitais dvasininkais. Šiemet prel. E. Putrimas maldos dieną, kovo 1-ąją švęs 11 v. ryto (7 v. vakaro Lietuvos laiku) Mišiomis Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje Marquette Parke, Čikagos arkivyskupijoje kartu su parapijos klebonu kun. Jauniumi Kelpšu ir kun. Gediminu Keršiu. Šv. Mišias transliuos “Marijos radijas” klausytojams Lietuvoje ir pasaulyje tinklo ryšiu (www.marijosradijas.lt).

Visi lietuviai pasaulyje, – ir tėvynėje Lietuvoje, ir išeivijos kraštuose – susiburkime šią ypatingą dieną maldai ir bendrystei savo parapijose, misijose ir bendruomenėse. Šventasis Kazimierai, melski už mus!

Užsienio lietuvių katalikų Sielovados delegatūra - www.lietuviai.ca/sielovada