PAŠVĘSTOJO GYVENIMO PRISTATYMAS 2015 09 19 / 1 dalis

BAŽNYČIOS MALDA UŽ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO ASMENIS

 

Ateik, Dvasia Kūrėja, su įvairiopomis malonėmis apšviesti, gaivinti ir pašventinti savo Bažnyčią!

Susirinkusi Tavęs šlovinti, ji dėkoja Tau už Pašvęstojo gyvenimo dovaną, gausiai išlietą ir amžiams bėgant naujomis charizmomis sutvirtintą.

Dėmesingi Tavo ženklams istorijoje vyrai ir moterys, Tavo šviesos vedami ir įsišakniję Krikšte, praturtino Bažnyčią, gyvendami pagal Evangeliją ir sekdami Kristumi – skaisčiu, neturtingu ir klusniu, besimeldžiančiu ir atliekančiu misiją.

Ateik, Šventoji Dvasia, amžinoji Tėvo ir Sūnaus meile!

Šaukiamės Tavęs, kad išlaikytum visus pašvęstuosius ištikimus. Tebūna jiems Dievas pirmoje vietoje, tegyvena bendryste ir tetarnauja žmonėms, tesiekia šventumo palaiminimų dvasioje.

Ateik, Dvasia Guodėja, savo tautos stiprybe ir paguoda!

Išliek juose vargdienių palaiminimą, kad keliautų į Karalystę vedančiu keliu. Dovanok jiems užjaučiančią širdį, kad nušluostytų atstumtųjų ašaras. Atskleisk jiems romumo jėgą, kad juose nušvistų Kristaus karališkoji valdžia. Užžiebk juose evangelinę pranašystę, kad atvertų solidarumo kelius ir pasotintų teisingumo alkį. 
Pripildyk jų širdis savo gailestingumo, kad būtų atleidimo ir švelnumo tarnai. Apgaubk jų gyvenimą savo ramybe, kad pasaulio kryžkelėse galėtų kalbėti apie Dievo vaikų palaiminimą. Sutvirtink jų širdis, kai sutiks pasipriešinimą ir vargus; tesemia džiaugsmo iš būsimosios Karalystės vilties. 

Suvienyk su Avinėlio pergale tuos, kurie dėl Kristaus ir dėl Evangelijos yra pažymėti kankinystės ženklu.

Tegul Bažnyčia šiuose savo sūnuose ir dukteryse atpažįsta evangelinį tyrumą ir išganančios Gerosios Naujienos skelbimo džiaugsmą.

Teužtaria mus Marija, pirmoji mokinė ir misionierė, Mergelė, tapusi Bažnyčia. AMEN

POPIEŽIUS PRANCIŠKUS