Sutvirtinimas

 

Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir 

tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje,
ir lig pat žemės pakraščių“(Apd 1, 8).

Sutvirtinimo sakramentu (pakrikštytieji) tobuliau sujungiami su Bažnyčia, praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios jėga ir todėl dar labiau įpareigojami, kaip tikri Kristaus liudytojai, žodžiu bei darbu skleisti ir ginti tikėjimą...( Katalikų Tikybos Katekizmas, 1285 ).

Sutvirtinimo sakramentą gali priimti jaunuoliai nuo 15 metų, kurie yra priėmę Pirmąją Šventąją Komuniją. Pasirengimas šiam sakramentui trunka kelis mėnesius.

Norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą turi lankyti pasiruošimo užsiėmimus (nuo spalio mėnesio), kurie vyksta vieną kartą savaitėje.