MARIJOS LEGIONAS

 

Marijos Legionas yra katalikiška pasauliečių Švč. M. Marijos Vardo organizacija.

Pagrindinė veikla – pasaulietinė evangelizacija. Nariai savo veiklą vykdo tik su katalikų hierarchų pritarimu. Lanko ligonius, jaunas šeimas, platina katalikišką spaudą. Lietuvoje veikia Marijos Legiono bendruomenė. Visų Šventųjų Karalienės prezidiumo prie Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijos atsakingas asmuo: Lina Zaveckienė, tel.: 8-620-65049, el. paštas: marijoslegionas@gmail.com

+ + +

 

Marijos legionas atskleidžia tikrąjį Katalikų Bažnyčios veidą“.

Popiežius Jonas XXIII


Jūsų dvasinis gyvenimas yra ypač marijiškas – ne tik tuo, Kad Legionas džiaugiasi pasirinkęs Marijos vardą kaip savo išskleistą vėliavą, bet labiausiai dėl to, kad savo dvasingumo ir apaštalavimo metodą grindžia dinamišku vienybės su Marija principu, betarpiško jos dalyvavimo išganymo plane tiesa. Kitaip tariant, jūs su Marijos dvasia ir rūpestingumu žadate tarnauti kiekvienam žmogui, kuris yra Kristaus atvaizdas“.

Popiežius Jonas Paulius II


Kukli pradžia

1921 m. rugsėjo 7 d., mūsų motinos gimtadienio išvakarėse, Dubline, Pranciškaus gatvėje, Myra namuose susirinko mažutė grupelė pasauliečių. Kambaryje ant stalo, uždengto balta staltiese stovėjo Dievo motinos statulėlė. Šalia jos iš abiejų pusių – dvi vazos gėlių ir dvi žvakidės su degančiomis žvakėmis. Susirinkimas prasidėjo malda į Šventąją Dvasią. Suklaupę nariai kalbėjo rožinį. Kurį laiką grupelė buvo žinoma kaip “Mūsų Gailestingumo Motinos draugija”. Dievui tinkamu metu ji turėjo tapti tuo, ką mes dabar vadiname Marijos legionu. Jei šiandien leisitės Pranciškaus gatve žemyn, lentelė ant Myros namo jums primins tą istorinį 1921m. susirinkimą. Marijos statulėlė ant stalo simbolizavo jos dalyvavimą. Maža grupelė prašė Mariją jiems vadovauti, kaip ji nori, ir laikui bėgant ji nuvedė juos iki žemės pakraščių. Šiandien Evangeliją pasaulyje veikliai skelbia milijonai legionierių.


Legiono tikslas

Marijos legiono tikslas yra Dievo garbė per jo narių šventumą.

Jis siekia malda ir apaštališka veikla skleisti pasaulyje Kristaus karalystę. Legionas veikia Bažnyčios vyresnybės leidimu bei priežiūra ir yra ištikimas Bažnyčios mokymui. Jo dvasia – pačios Marijos dvasia. Romos legionas buvo disciplinuota armija, aprengta kariniais drabužiais. Marijos legionieriai apsivelka Dievo šarvais ir pasižada kautis su blogio jėgomis. Marija buvo Dievo išganymo plano centre. Jos vaidmuo Bažnyčioje tebesitęsia. Todėl glaudžiai su ja susivieniję legionieriai veikia įvairiose srityse.


Kunigo vaidmuo

Kunigo su atsidavusia pasauliečių pagalbininkų grupele modelis pagrįstas Kristaus pavyzdžiu. Kristus pasirinko paprastus pasauliečius, kad šie dalyvautų Jo darbe ir tęstų jį po Jo Dangun žengimo. Aišku, kad kunigas parapijoje ar misijose yra kur kas paveikesnis, kai ir kiti prisideda prie jo darbo, pasidalija jo našta. Iš tikrųjų be tokių darbininkų jis negali veiksmingai pasiekti visų sielų, patikėtų jo globai. Todėl Legionas įtraukia paprastus tvirto tikėjimo žmones. Jis moko, ugdo juos ir formuoja, kad jie taptų aktyviais apaštalais. Naujus pradedančiuosius jis atiduoda mokyti patyrusiems nariams, ir jie lavinasi dirbdami. Kartą per savaitę vykstantis susirinkimas, kur gražiai derinama malda ir apaštališkas darbas, yra galinga ugdymo priemonė.


Kassavaitinis susirinkimas

Kiekvieną savaitę sutartu laiku legionieriai susirenka. Grupės pirmininkas turi darbų sąrašą su darbotvarke. Susirinkimas vyksta dalykiškai. Sekretorius perskaito ankstesnio susirinkimo protokolą, ir pirmininkas jį patvirtina. Grupelės iždininkas praneša apie finansus. Nariai garsiai atsiskaito už nuveiktą darbą. Kiekviena grupelė turi jai skirtą darbą, ir jos nariai eina poromis, kaip darė Kristaus mokiniai. Kiekvienas narys apaštaliniam darbui skiria dvi valandas per savaitę. Svarbu, kad susirinkimas turi dvasinę dimensiją. Kiekvienas susirinkimas prasideda malda į Šventąją Dvasią, kalbamas rožinis. Perskaitomas ir paskui aptariamas trumpas dvasinis skaitinys iš Legiono vadovėlio. Įpusėjus susirinkimui, kalbama Dievo Motinos „Magnificat“, taip pat – malda į Dievo Motiną, Visų Malonių tarpininkę. Kunigas trumpai kreipiasi į dalyvius. Susirinkimas baigiamas malda, kuria nariai prašo tvirto, apaštališkai išreikšto tikėjimo.


Narystė

Legionas priima narius visai paprastai. Jo gretos atviros katalikams, kurie praktikuoja savo tikėjimą ir trokšta imtis apaštalinio darbo. Bandomasis laikotarpis – trys mėnesiai. Nauji nariai duoda legionieriaus pažadą. Iš pradžių visos legionierės buvo moterys. Dabar įprastos mišrios grupės, susidariusios pagal vietos poreikius. Legiono sistema visame pasaulyje nekintama, bet požiūris į vietos poreikius yra lankstus.


Asmeninis šventumas

Legionieriai supranta, jog tam, kad apaštališkas darbas būtų vaisingas, reikia asmeninio šventumo. Pasak Vatikano II Susirinkimo: „Sakramentai ypač Švenčiausioji Eucharistija, maitina tą artimo meilę, kuri yra viso apaštalavimo siela (Pasauliečių apaštalavimo dekretas). Gilus tikėjimas Dievu ir beribis pasitikėjimas Marijos užtarimu – tai dovanos, kurių legionieriai nepaliauja prašę. Legionierius tikėjimu stengiasi matyti Kristų visuose tuose žmonėse, su kuriais jis bendrauja. Tikėjimas suteikia jėgų legionieriams imtis didelių dalykų dėl Dievo ir sielų. Tie, kurie ištveria legionieriškame darbe, vis labiau dega uolumu darbuotis dėl sielų ir Evangelijos skleidimo.

Informacija iš Tėvo Phelim O.D.C. knygelės „Marijos legionas“


Kaišiadorių vyskupijos Marijos legiono Visų Šventųjų Karalienės prezidiumo aktyviosios sesės ir aktyvieji broliai kassavaitinei maldai renkasi kiekvieną šeštadienį.

Maldos pagalbininkai kasdiene asmenine malda palaiko Legiono veiklą, melsdamiesi jiems patogiu metu.


Kviečiame palaikyti mūsų veiklą malda tampant Marijos Legiono maldos pagalbininkais arba, jeigu jaučiate kvietimą aktyvesnei tarnystei ir norite tapti aktyviuoju Legiono nariu, galite kreiptis telefono numeriu:  8 (620) 65049 – Lina.