Palaimintasis arkivysk. Teofilius Matulionis

Teofilius Matulionis   gimė 1873 m. birželio 22 d. Alantos parapijoje (Molėtų r.). 1900 m. baigė Petrapilio kunigų seminariją ir buvo įšventintas kunigu. Dirbo Latvijos lietuvių parapijose, o 1910 m. perkeliamas į Petrapilį (vėliau Leningradą). 1923 m. už priešiškumą sovietų valdžiai įkalintas. 1929 m. konsekruotas vyskupu ir paskirtas į Mogiliovo vyskupiją. Tais pačiais metais jį vėl užklupo tremtis: buvo nuteistas 10 metų sunkiųjų darbų ir išsiųstas į Solovkų salas.

1933 m. grįžo į Lietuvą. 1934 m. lankėsi Romoje pas popiežių Pijų XI. Kiek vėliau popiežius apie vyskupą Teofilių yra pasakęs: „Garbė lietuvių tautai, davusiai tokį didvyrį“. Grįžęs į Lietuvą vyskupas apsigyveno benediktinių vienuolyne Kaune, talkino Kauno arkivyskupui pastoracijos darbuose, kurį laiką ėjo vyriausiojo kariuomenės kapeliono pareigas. Arkivysk. T. Matulionis grįžęs iš tremties 1943 m. paskiriamas Kaišiadorių vyskupu. 1946 m. vėl buvo įkalintas, pradžioje Oršoje, vėliau – Vladimire, galiausiai – Mordovijoje. 1956 m. vyskupas Teofilius Matulionis grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Birštone pas kunigą Joną Jonį, Birštono parapijos kleboną, artimą bičiulį ir pagalbininką, bei perėmė vyskupijos valdymą iš kanauninko J.Stankevičiaus. 1959 m. sovietų valdžios sprendimu vyskupas buvo nušalintas nuo pareigų ir prievarta apgyvendintas Šeduvoje (Radviliškio r.). 1962 m. Apaštalų Sostas „už pagirtiną tvirtumą einant gerojo ganytojo pareigas“ vysk. Teofiliui suteikė arkivyskupo titulą. 1962 m. rugpjūčio 20 d. arkivyskupas Teofilius Matulionis mirė. Palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje.

Siekiant arkivyskupą Teofilių Matulionį pripažinti Bažnyčios kankiniu, 1990 m. pradėta jo kanonizacijos byla (plačiau apie tai skaityti „Bažnyčios žinios“ [2003 Nr. 10], Apie lietuvių kanonizacijos bylas; „Bažnyčios žinios“ [1997 Nr. 4], Kanonizacijos bylos dokumentai; „Bažnyčios žinios“ [1999 Nr. 15], Šventųjų skelbimo procesas nėra paprastas). Tais pačiais metais jam suteiktas Dievo tarno titulas. 2008 m. gegužės 1 d. kanonizacijos byla vyskupijoje buvo baigta ir perduota į Romą (plačiau apie tai skaityti: ”Bažnyčios žinios” [2008 Nr. 9], Paminėta Dievo tarno Teofiliaus proceso vyskupijos etapo pabaiga). 

2017 m. birželio 25 d. Lietuvos sostinėje Vilniuje, Katedros aikštėje, vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis buvo paskelbtas palaimintuoju. Iškilmės liturgijai vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato SDB.

2017 m. liepos 2 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamos palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio beatifikacijos padėkos Mišios. Liturgijai vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, taip pat kunigai iš Kaišiadorių ir kitų vyskupijų.

Mišių pradžioje Kaišiadorių vyskupas dedikavo ir pašventinto tikinčiųjų pamaldumui Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus koplyčią, įrengtą katedroje, kur altoriuje patalpintas sarkofagas su Palaimintojo palaikais ir kanoninis paveikslas.

Homilijoje Kaišiadorių vyskupas sakė: „atėję į palaimintojo Teofiliaus koplyčią šioje katedroje, sutiksite žmogų, kuris jau danguje, kurio gyvenimas skirtas tam, kad atneštų į mūsų gyvenimą daugiau dangaus – daugiau Dievo, daugiau tarpusavio meilės, daugiau visiems mums – Bažnyčiai ir Lietuvai – Dievo skirtų malonių. Švento žmogaus gyvenimas nepasibaigia žemėje. Bažnyčia tam ir skelbia palaimintuosius, šventuosius, kad jų misija – Dievo darbas – tęstųsi“…

Palaimintojo Teofiliaus - vyskupo ir kankinio šventė liturgijoje Kaišiadorių vyskupijoje švenčiama kasmet birželio 14-ąją. Palaimintajam dedikuota koplyčia katedroje nuo šiol bus atvira visiems tikintiesiems besilankantiems katedroje.

Plačiau apie Pal. Teofilių Matulionį: www.teofilius.lt

+++

Palaimintojo Teofiliaus litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!

Palaimintasis Teofiliau, melski už mus!

Švento gyvenimo vyskupe, melski už mus!

Dievo Apvaizda pasitikintis kankiny, melski už mus!

Ganytojau pagal Kristaus Širdį, melski už mus!

Didvyriškasis Evangelijos liudytojau, melski už mus!

Drąsusis Bažnyčios ir žmogaus orumo gynėjau, melski už mus!

Aukščiausiojo valiai atsidavęs ganytojau, melski už mus!

Ištikimasis Bažnyčios sūnau, melski už mus!

Eucharistijos brangintojau, melski už mus!

Uolusis Dievo žodžio skelbėjau, melski už mus!

Švenčiausiojo Sakramento garbintojau, melski už mus!

Pamaldumo Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai skleidėjau, melski už mus!

Kristaus Kryžiaus mylėtojau, melski už mus!

Jėzaus sekėjau Golgotos kelyje, melski už mus!

Pasitikėjimo Dievu mokytojau, melski už mus!

Kantrusis Viešpaties tarne, melski už mus!

Jėzaus romumo ir nuolankumo atspindy, melski už mus!

Dieviškojo gailestingumo apaštale, melski už mus!

Švenčiausiosios Mergelės Marijos mylėtojau, melski už mus!

Tikėjimo, vilties ir meilės ugdytojau, melski už mus!

Persekiojamos Dievo tautos gynėjau, melski už mus!

Uolusis misionieriau, melski už mus!

Maldos namų statytojau, melski už mus!

Dieviškosios liturgijos puoselėtojau, melski už mus!

Nepalaužtas tiesos liudytojau, melski už mus!

Laisvasis kaliny, melski už mus!

Tėvynės mylėtojau, melski už mus!

Iki mirties ištikimas ganytojau, melski už mus!

Kunigų broli ir tėve, melski už mus!

Šeimos ir gyvybės saugotojau, melski už mus!

Vaikų ir jaunimo globėjau, melski už mus!

Pašvęstųjų dvasios tėve, melski už mus!

Neturto ir paprastumo pavyzdy, melski už mus!

Skaistumo ir blaivybės mokytojau, melski už mus!

Artimo meilės skatintojau, melski už mus!

Ligonių užtarėjau, melski už mus!

Vienišųjų ir apleistųjų guodėjau, melski už mus!

Viltį praradusiųjų stiprintojau, melski už mus!

Kenčiančiųjų globėjau, melski už mus!

Džiaugsmo ir vilties skleidėjau, melski už mus!

Ištvermės maldoje mokytojau, melski už mus!

Pasitikėjimo Dievu skatintojau, melski už mus!

Kristaus pergalės liudytojau, melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, palaimintasis Teofiliau! Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Visagali gailestingasis Dieve, suteik mums dvasios tvirtumo, kad garbingu palaimintojo Teofiliaus, vyskupo ir kankinio, pavyzdžiu Tavęs klausytume labiau nei žmonių ir drąsiai išpažintume tikėjimą. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

IMPRIMATUR - Vyskupas Jonas IVANAUSKAS, 2018 01 06, Kaišiadorys

+++

MALDA

MŪSŲ VIEŠPATIE, ŠVENTUMO ŠALTINI!

Tu stiprini visus Tavimi pasitikinčius ir nuoširdžiai Tavo valią vykdančius.

Tu stiprinai ir vyskupą Teofilių, kai dėl Tavo vardo jis kentėjo kalėjimuose bei lageriuose ir liko Tau ištikimas.

Suteik malonę, kad mes, kadaise jį turėję vyskupu, dabar galėtume turėti šventuoju ir užtarėju danguje.

Per vyskupo Teofiliaus užtarimą suteik mums malonių, kurių su pasitikėjimu Tavęs prašome. Amen.

 

APROBUOTA

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas

Kaišiadorys 2017 01 26