Birželio 12 ir 14 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamas Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO, vyskupo ir kankinio, liturginis minėjimas

 
Prieš penkerius metus – 2017 m. birželio 25 d. vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis buvo paskelbtas Palaimintuoju

Birželio 12 d., sekmadienį, palaimintojo Teofiliaus Matulionio liturginio minėjimo išvakarėse, Kaišiadorių katedroje vyko Sinodinio kelio ir Šeimos metų vyskupijoje užbaigos šventė. 12 val. šv. Mišias celebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir vyskupijos generalvikaras kun. Rolandas Bičkauskas. Pamaldose dalyvavo Sinodinio kelio moderatoriai parapijose, taip pat šeimos iš parapijų.

Sinodinis kelias vyskupijoje prasidėjo praeitų metų gruodžio mėnesį. Pradžioje vyko moderatorių mokymai ir konsultaciniai susitikimai parapijose – atskirose grupelėse bei internetinėse platformose, siekiant išgirsti visų balsą. Po pamaldų katedroje buvo pristatyta Sinodinio kelio įžvalgų sintezė ir įteiktos padėkos moderatoriams. Šeimos metų užbaigos proga Kaišiadorių vyskupas įteikė padėkas šeimoms, atvykusioms iš įvairių vyskupijos parapijų, kurios savo gyvenimu liudija katalikiškos šeimos pavyzdį ir augina ar užauginusios 4 ir daugiau vaikų. Taip pat buvo įteiktas asmeniškai vyskupo parašytas laiškas vyskupijos šeimoms.

Liturgijoje dalyvavo LR Finansų ministrė Gintarė Skaistė su vyru, atnašų metu Ašmonų šeima įteikė Kaišiadorių vyskupui votą – padėkos Dievui ženklą už patirtą sveikatą, užtariant palaimintajam Teofiliui. Pabaigoje visi meldėsi palaimintojo Teofiliaus koplyčioj ir buvo palaiminti relikvija.

Po pietų katedroje buvo išstatytas Švč. Sakramentas adoracijai – melstasi Rožinio, Gailestingumo vainikėlio malda. 18 val. palaimintojo Teofiliaus koplyčioje šv. Mišias celebravo kun. Marius Talutis, Palaimintojo Teofiliaus kanonizacijos bylos Postulatorius. Melstasi aukotojų intencijomis.

Birželio 14-ąją, Palaimintojo Teofiliaus Matulionio minėjimo Liturgijoje dieną, 12 val. Kaišiadorių katedroje iškilmingas šv. Mišias celebravo Lietuvos vyskupai – kard. Sigitas Tamkevičius, arkivysk. Kęstutis Kevalas, vysk. Eugenijus Bartulis, vysk. Rimantas Norvila, vysk. Algirdas Jurevičius, vysk. Jonas Ivanauskas ir vysk. Juozas Matulaits, taip pat ketas kunigų. Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas Mišių įžangoje pasveikinęs garbingus svečius, priminė palaimintojo Teofiliaus asmens dorybes – nepalaužiamą tvirtybę ir Gerojo ganytojo laikyseną sunkiais Bažnyčiai Lietuvoje metais, kvietė mesti Palaimintojo užtarimo. Šv. Mišių celebracijai vadovavo Šiaulių vyskupas E. Bartulis, šiemet švenčiantis Šiaulių vyskupijos įsteigimo 25-mečio sukaktį. Homiliją sakė Telšių vyskupas A. Jurevičius. Jis atkreipė dėmesį, kad birželio 14 d. Lietuvoje minima Gedulo ir vilties diena, primenanti 1941 metais prasidėjusius masinius trėmimus į Sibirą ir skaudžią mūsų valstybės istoriją. Valstybę ir tautą sudaro žmonės, kuriuos ta skaudi istorija giliausiai palietė ir sukrėtė. Gedulas dėl praeities ir viltis dėl ateities surinko mus šiandien prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio, nes jo asmenyje mes matome nepalaužtą tikėjimo liudytoją. Kad Lietuva po daugelio okupacijos ir tremties metų vėl atkūrė savo laisvę ir nepriklausomybę, turime būti dėkingi visiems, kurie puoselėjo laisvės troškimą, net ir kalėjimuose ar lageriuose būdami laisvi savo mąstymu, idealais ir nusistatymais. Visa homilija, žiūrėti čia …

Mišiose buvo nešamos atnašos – veliumas, skirtas išstatyti Švč. Sakramentui palaimintojo Teofiliaus koplyčioje katedroje, dvasinio įvaikinimo įsipareigojimai, liudijantys Palaimintojo puoselėtą gyvybės dovaną ir Eucharistijai švęsti atnašos – duona ir vynas. Pabaigoje Kaišiadorių vyskupas pasveikino du jubiliatus – vysk. E. Bartulį ir vysk. R. Norvilą, šiemet švenčiančius vyskupystės 25-mečio sukaktis, padėkojo visiems pamaldų dalyviams ir pakvietė užtarimo maldai palaimintojo Teofiliaus koplyčioje.

Liturgijoje giedojo Kaišiadorių parapijos jungtinis choras, vadovas Andriejus Tomenko. Mišias transliavo Marijos radijas.

Popietiniu laiku vyskupijos Sielovados centre vyko Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos surengtos konferencijos: kun. A. Adukowskis kalbėjo tema „Dvasinis įvaikinimas“, N. Baltrūnienė – „Negimusio kūdikio įasmeninimas“, kun. M. Talutis – „Pal. Teofiliau, artimo meilės skatintojau, melski už mus!“. Tuo metu katedroje buvo išstatytas Švč. Sakramentas adoracijai – melstasi Rožinio, Gailestingumo vainikėlio malda.

 

18 val. – Šv. Mišias celebravo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas (OFM), palaimintojo Teofiliaus gimtosios vyskupijos ganytojas. Koncelebravo Kaišiadorių vyskupai – J. Ivanauskas, J. Matulaitis ir kun. P. Čivilis, Senosios Varėnos, Babriškių ir Akmens parapijų klebonas, atvykęs į šventę su piligrimais iš parapijų. Vyskupas Linas homilijoje apžvelgė Teofiliaus nueitą gyvenimo kelią, dorybes, kalbėjo apie beatifikaciją, įvykusią prieš penketą metų Vilniuje. Visa homilija, žr. čia… Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas po homilijos pašventino naują Mišių taurę, pagamintą Lietuvoje, aukotojo dovaną palaimintojo Teofiliaus koplyčiai katedroje. Liturgijoje giedojo Miežiškių parapijos choras, atvykęs iš Panevėžio vyskupijos.

Po pamaldų piligrimai iš Babriškių parapijos (Varėnos r.), kurią įsteigė tuometis Kaišiadorių vyskupas – palaimintasis Teofilius, įteikė Kaišiadorių vyskupui jų parapijos dovanas – komuninę, pagamintą Lietuvoje ir išpuoštą brangakmeniais, skirtą Palaimintojo koplyčiai katedroje ir votą – parapijos tikinčiųjų padėkos ženklą palaimintajam Teofiliui.

Šventės baigiamas akordas buvo „Musica Humana“ sakralios muzikos koncertas katedroje – „Padėka palaimintajam Teofiliui“. Meno vadovas ir dirigentas R. Beinaris. Buvo atlikti lietuvių ir užsienio autorių sakralios muzikos kūriniai, solistai – J. Leitaitė, A. Blažytė ir N. Nekh (Ukraina). Koncerto globėjas – kun. Pranciškus Čivilis, Senosios Varėnos, Babriškių ir Akmens parapijų klebonas.

 

„Kurijos informacija ir nuotraukos (kg)“