Dėl Mišių už mirusį katedros zakristijoną

 

Šių metų kovo 7 d. mirė ilgametis Kaišiadorių parapijos bažnyčios – katedros zakristijonas Vytautas Steponas Bedaukis.

Jis gimė 1939 m. Žemaitijoje, Alsėdžių parapijoje. Zakristijono pareigas Kaišiadorių katedroje ėjo nuo 1966 m., pakvietus tuometiniam klebonui kan. Jonui Mintaučkiui. Prieš dešimtmetį, pašlijus sveikatai, pareigų atsisakė ir gyveno globos namuose Rukloje, kur mirė.

Mirusio zakristijono palaikai bus pašarvoti katedroje. Šv. Mišios už mirusįjį bus švenčiamos kovo 9 d. 8.30 val. Po Mišių bus giedamas Rožinis ir palaikai išlydėti palaidoti prie tėvų – Alsėdžių kapinėse, Plungės raj.

Kaišiadorių parapijos klebonas