Kaišiadorių katedroje buvo iškilmingai švenčiama Palaimintojo Teofiliaus Matulionio konsekravimo vyskupu 90-mečio sukaktis ir perskaityta Popiežiaus Pranciškaus Brevė (2019-02-10)

  2019 m. vasario 10 d. Kaišiadorių katedroje buvo iškilmingai švenčiama Palaimintojo Teofiliaus Matulionio konsekravimo vyskupu 90-mečio sukaktis ir perskaityta Popiežiaus Pranciškaus Brevė.

Šiuo Popiežiaus dokumentu skelbiama Palaimintojo garbė – gyvenimo aprašymas, išvardijami nuopelnai ir dorybės, kviečiama jomis sekti...

Liturgijai vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, celebravo vyskupas emert. Juozas Matulaitis, vyskupo generalvikaras kun. Rolandas Bičkauskas, pal. Teofiliaus kanonzacijos postulatorius kun. Marius Talutis, kun. br. Saulius Rumšas OP, kiti kunigai.

Mišių liturgijoje, po Evangelijos, Popiežiaus Pranciškaus Brevę lotyniškai perskaitė kun. Marius Talutis, lietuviškai – Roma Zajančkausienė, Birštono sakralinio muziejaus vadovė.

Iškilmių pabaigoje – Pal. Teofiliaus koplyčioje melstasi palaimintojo litanija ir suteiktas palaiminimas Teofiliaus relikvija.

Kurijos info

Popiežius P R A N C I Š K U S

Garbingajam Dievo Tarnui Teofiliui Matulioniui pripažįstama Palaimintojo garbė

Nuolatiniam šio dalyko atminimui

„Per kryžių į žvaigždes“ – vyskupiškasis Teofiliaus Matulionio šūkis.

Garbingojo Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio vyskupiškojo herbo žodžiai aprašo jo dvasingumo ir apaštalavimo pačią ašį. Pakeisdamas žodį „sunkumai“ žodžiu „kryžius“, jis paskelbė, jog nori priimti sunkumus, kylančius iš kryžiaus, kad pasiektų šventumą. Garbingojo Dievo Tarno vyskupiškasis šūkis atspindi Evangelijos tiesą, jo paties pasirinktą tarsi atskaitos tašką: kad gyvenimą atrastum, reikia, kad jo netektum, kad būtum išganytas, reikia, kad imtum kryžių (plg. Mt 16, 24–25).

Visą straipsnį galima rasti čia