Kaišiadorių katedroje - Padėkos pamaldos už Garbingojo Teofiliaus Matulionio tarnystę ir Kaišiadorių vyskupo žodis kunigams belaukiant beatifikacijos (2016 12 21)

2016 m. Gruodžio 21 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamos Mišios dėkojant Dievui už Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą ir tarnystę, kurias koncelebravo dauguma vyskupijos kunigų bei vyskupas emeritas. Pamaldoms vadovavo ir homiliją sakė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Jis taip pat padėkojo visiems, prisidėjusiems prie šio asmens - T. Matulionio beatifikacijos bylos rengimo darbų – Kaišiadorių vysk. emeritui Juozui Matulaičiui, arkivysk. Jonui Bulaičiui, postulatoriams ir remėjams, vyskupijos maldos grupėms, kurios rėmė šį darbą nuoširdžia ir gausia malda, taip pat Apaštalų Sostui, kuris, be didesnių korekcijų, įvertino vyskupijoje parengtą bylą ir, popiežiaus Pranciškaus sprendimu, patvirtino Dievo tarno Teofiliaus Matulionio kankinystę. Po šv. Mišių pamaldų dalyviai dar susibūrė padėkos maldai prie Garbingojo arkivyskupo palaikų katedros vyskupų kapavietėje - kriptoje.

Ta pačia proga Vyskupijos sielovados centre Kaišiadorių vyskupas mintimis apie artėjančią beatifikaciją pasidalino su vyskupijos kunigais. Vyskupas sakė, kad sulaukus džiugios žinios iš Romos dėl arkivysk. Teofiliaus kankinystės patvirtinimo, vyskupijos Kunigų taryba svarstė kai kuriuos praktinius klausimus, susijusius su būsima beatifikacija. Kunigų taryba išreiškė pageidavimą, kad beatifikacija neapsiribotų tik viena - Kaišiadorių vyskupija, bet būtų skirta visai Lietuvai ir švenčiama tarpdieceziniu lygiu. Vėliau, sakė vyskupas, jis šį klausimą aptarė su Lietuvos vyskupijų ganytojais, kurie šiam brandžiam pasiūlymui karštai pritarė.

Kaišiadorių vyskupas taip pat pasidalino mintimis iš apsilankymo Šventųjų skelbimo kongregacijoje Vatikane, įvykusio šių metų gruodžio viduryje. Šis apsilankymas, sakė vyskupas, buvo svarbus dėl padėkos kongregacijos prefektui J. E. kard. Angelo Amato – už jo indėlį užbaigiant šią bylą. Taip pat buvo svarbu aptarti beatifikacijos laiką ir vietą, Palaimintojo minėjimo liturginiame kalendoriuje datą, Mišių maldos – kolektos - tekstą ir kitus klausimus. Vyskupas sakė, kad Kongregacija pritarė Kaišiadorių vyskupo pasiūlymui, jog Garbingojo arkivysk. T. Matulionio beatifikacijos iškilmė vyktų tarpdieceziniu lygiu, t.y. Vilniuje, kitų metų birželį.

Šiai beatifikacijai, sakė vyskupas, bus siekiama rengtis visose vyskupijose dviem – dvasine ir pastoracine - kryptimis. Pritarus Lietuvos vyskupams, vyskupijų jaunimas beatifikacijai rengsis Lietuvos jaunimo dienų, kurios vyks kitų metų birželio 24-25 dienomis Vilniuje, programoje. Tuo pačiu, vyskupas paragino kunigus platinti šią žinią parapijose – atsiliepti į spaudos ir radijo kvietimus dalintis bei uoliai įsijungti į pasirengimo beatifikacijai darbus - programą, kuri vyskupijoje startuos artimiausiu laiku.

Ta pačia proga vyskupas teiravosi kunigų nuomonės dėl būsimo palaimintojo - Teofiliaus Matulionio minėjimo Liturginiame kalendoriuje datos Lietuvoje. Mat jo mirties dieną - rugpjūčio 20-ąją - Visuotinė Bažnyčia privalomai mini šv. Bernardą. Dauguma kunigų pasiūlė palaimintąjį Teofilių vyskupijoje liturgijoje švęsti, o Lietuvoje minėti "Gedulo ir vilties dieną" - birželio 14-ąją - taip susiejant šią skaudžią Lietuvai datą su arkivysk. Teofiliaus kankinyste - įkalinimais, tremtimi.

Pokalbio pabaigoje vyskupas pasidalijo mintimis apie tai, kas artimiausiu metu planuojama nuveikti vyskupijos katedroje, kur ilsisi Garbingojo arkivyskupo palaikai. Jau šiuo metu, sakė vyskupas, tvarkoma Šv. Juozapo - vyskupijos Globėjo - koplyčia, kur pagrindiniame altoriuje bus patalpinti Palaimintojo palaikai – relikvija ir atidengtas paveikslas pastoviam garbinimui; pertvarkomi ir renovuojami koplyčios altoriai, paveikslai, pakeisti langai, instaliacija, vyks dažymo darbai. Pavasarį planuojama įdėti naujas katedros išorės duris, pakeisti laiptus, iš pagrindų sutvarkyti aplinką...

Šis vyskupijos kunigų susibūrimas baigėsi bendrais pietumis vyskupijos kurijoje, kur artėjančių švenčių proga kunigai dalijosi kalėdaičiu ir palinkėjimais. Vyskupas palinkėjo broliams kunigams šviesių šv. Kalėdų švenčių ir prasmingo šio laiko.

Kurijos info