Kaišiadorių katedroje pašventinta Dievo Gailestingumo koplyčia (2015 04 12)

2015 m. balandžio 12 d. Dievo Gailestingumo sekmadienį Kaišiadorių katedroje buvo pašventinta Dievo Gailestingumo koplyčia. Iškilmingoms pamaldoms vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Telšių vyskupo augziliaras Linas Vodopjanovas OFM, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas bei kunigai iš Kaišiadorių vyskupijos ir kitų vyskupijų. Iškilmėse dalyvavo seserys vienuolės bei gausi tikinčiųjų minia iš įvairių Kaišiadorių vyskupijos parapijų ir kitų vyskupijų.

Prieš šv. Mišias į katedrą buvo iškilmingai įneštos šv. Jono Pauliaus II ir šv. Faustinos relikvijos. Šv. Jono Pauliaus II relikvijas nešė katedros administratorius mons. Rimvydas Jurkevičius, o šv. Faustinos relikvijas – Dievo Motinos Gailestingumo kongregacijos seserys (Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia), atvykusios iš Krokuvos. Liturginių iškilmių metu giedojo Kaišiadorių katedros jungtinis choras, solistai - Rita Preikšaitė, Liudas Mikalauskas, vargonavo Dalia Jatautaitė.

Homilijoje Kaišiadorių vyskupas susiejo Evangelijos tekstą su dabarties kontekstu, kuriame turi būti skelbiama gailestingumo žinia pasauliui. Vyskupas priminė apie Dievo gailestingumo apaštalų – šv. Jono Pauliaus II ir šv. Faustinos reikšmę Bažnyčiai, per kuriuos Dievas ir toliau plečia Gailestingumo žinią.

Po šv. Mišių sveikinimo žodį tarė ses. Ignacja Bazan iš Krokuvos. Ji pasidžiaugė Dievo Gailestingumo koplyčios įrengimu Kaišiadorių katedroje ir pakvietė žmones nuolat pasitikėti begaliniu Dievo gailestingumu. Generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius perskaitė Apaštalinės Penitenciarijos dekretą, kuriuo Gailestingumo koplyčiai suteikiami visuotiniai atlaidai Dievo Gailestingumo sekmadienį, šv. Jono Pauliaus (spalio 22 d.) ir šv. Faustinos (spalio 5 d.) liturginio minėjimo dienomis. Dievo tauta šią žinią sutiko plojimais.

Procesijos būdu šventųjų relikvijos buvo nuneštos į Dievo Gailestingumo koplyčią. Kaišiadorių vyskupas pašventino atnaujintą ir naujai dedikuotą koplyčią, altorių mensas, relikvijorius bei paveikslus. Koplyčios centre – Gailestingojo Jėzaus paveikslas su užrašu „Jėzau, pasitikiu tavimi“. Paveikslo atsiradimas Kaišiadoryse siejamas su Dievo tarnu arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu. Menotyrininkų teigimu, ši Vilniaus Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopija buvo nutapyta tarp 1937 ir 1939 metų arkivyskupo T. Matulionio užsakymu. 1943 metais T. Matulionis tapo Kaišiadorių vyskupu ir iš Kauno atsivežė šį paveikslą, kurį patalpino savo privačioje koplyčioje. Vyskupą T. Matulionį 1946 metais areštavus ir nacionalizavus kurijos pastatą, paveikslas buvo patalpintas Kaišiadorių katedroje. Prieš keletą metų jis buvo restauruotas ir eksponuotas koplyčios centriniame altoriuje. Menotyrininkai turi keletą hipotezių dėl paveikslo autorystės, tačiau jos dar reikalauja platesnių paieškų. Šv. Jono Pauliaus ir šv. Faustinos paveikslai su lietuviškais motyvais buvo nutapyti Krokuvos dailininkų.

Po koplyčios dedikavimo ir pašventinimo buvo meldžiamasi Dievo Gailestingumo litanija, o solistai dovanojo maldininkams sakralinės muzikos koncertą. Jo metu visi tikintieji galėjo apžiūrėti Gailestingumo koplyčią.

Pabaigos žodį tarė Kaišiadorių vyskupas, dėkodamas Dievui ir žmonėms už Gailestingumo koplyčios įrengimą. Ganytojas padėkojo liturgijoje dalyvavusioms Dievo Motinos Gailestingumo kongregacijos seserims už šv. Faustino relikvijų perdavimą Kaišiadorių katedros koplyčiai, o taip pat padėkojo Krokuvos arkivyskupui metropolitui kardinolui Stanislovui Dziwisz už šv. Jono Pauliaus II kraujo relikvijos perdavimą koplyčiai. Krokuvos kardinolas parodė ypatingą dėmesį Kaišiadorims, nes kartu su relikvijomis padovanojo ir šv. Jono Pauliaus II arnotą, kurį jis naudojo apaštalinių kelionių metu. Šį arnotą, papuoštą popiežiaus herbu, Kaišiadorių vyskupas vilkėjo iškilmingų apeigų metu. Baigiantis iškilmėms buvo padėkota apeigose dalyvavusiam Krokuvos Menų akademijos profesoriui Česlovui Dzwigaj už patarimus įrengiant koplyčios interjerą bei visiems, kurie kokiu nors būdu prisidėjo prie koplyčios remonto bei įrengimo.

Šventųjų Jono Pauliaus II ir Faustinos užtarimas nuo šiol ypatingu būdu lydės visus Kaišiadorių vyskupijos tikinčiuosius ir visus atvykstančius, kad jie savo gyvenime kuo giliau patirtų Gailestingojo Jėzaus veikimą.

Mons. dr. Algirdas Jurevičius