Kaišiadorių vyskupijos globėjo diena - kovo 19-ąją

Kasmet kovo 19 d. Kaišiadorių vyskupijoje švenčiama Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio, Kaišiadorių vyskupijos globėjo diena. 1926 m. bule Lituanorum gente įkūrus Lietuvos bažnytinę provinciją ir įsteigus Kaišiadorių vyskupiją, Apaštalų Sostas vyskupijos globėju paskyrė šv. Juozapą, Švč. M. Marijos sužadėtinį. Kaišiadorių katedroje šventojo garbei įrengta koplyčia ir altorius.

Šiemet Globėjo dieną katedroje padėkos šv. Mišias celebravo Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, vyskupijos dekanai ir kiti kunigai, pamaldose dalyvavo gausus būrys tikinčiųjų. Šią dieną taip pat buvo paminėta Kaišiadorių vyskupo emerito Juozo Matulaičio amžiaus 80-mečio sukaktis. Vysk. J. Matulaitis Kaišiadorių vyskupijai vadovavo daugiau nei 20 metų - nuo 1989-jų, kai tuometinį Kaišiadorių vyskupijos ganytoją kardinolą Vincentą Sladkevičių Apaštalų Sostas paskyrė Kauno arkivyskupu. 2012 m. vysk. J. Matulaitis išleistas į emeritūrą. Amžiaus sukakties proga Vyskupą emeritą pasveikino Vyskupas ordinaras, vyskupijos kunigai bei tikintieji - tikėjimo bendruomenių atstovai, seserys vienuolės, LR Vyriausybės atstovas.

Po pamaldų kviestiniai šventės dalyviai klausėsi meninės - literatūrinės kompozicijos "Tebūnie Dievo valia", aktoriaus Česlovo Stonio parengtos pagal Dievo tarno Teofiliaus Matulionio gyvenimą. 1991 m. Kaišiadorių vyskupijoje pradėjus arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylą, ši kompozicija apkeliavo beveik visas vyskupijos parapijas, siekiant pristatyti tikintiesiems šio asmens gyvenimo istoriją, dorybes. 2008 m. beatifikacijos byla vyskupijoje buvo baigta ir perduota į Romą - Šventųjų skelbimo kongregaciją.

Kurija

Nuotraukas galima pamatyti svetainės nuotraukų galerijoje.