Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras kviečia pradėto kūdikio dvasiniam įvaikinimui MALDOJE

 

Dvasinis įvaikinimas pradėto kūdikio, kurio gyvybei gresia pavojus

Kas tai?

Dvasinis įvaikinimas pradėto kūdikio, kurio gyvybei gresia pavojus – tai maldos iniciatyva, kuria siekiama prisidėti prie negimusio žmogaus gyvybės išsaugojimo.

Šio įvaikinimo esmė – įsipareigoti 9 mėnesius kasdien melstis už vienam Dievui žinomą pradėtą kūdikį ir jo tėvus, kad šis kūdikis galėtų saugiai užgimti.

 

Kas ir kiek kartų gali imtis šio įsipareigojimo?

Dvasinio įvaikinimo gali imtis visi: pasauliečiai ir pašvęstojo gyvenimo nariai, bet kurio amžiaus vyrai ir moterys. Šį įsipareigojimą galima atlikti ne vieną kartą.

Dvasinio įvaikinimo formulė

Švč. Mergele Marija, Dievo Gimdytoja, visi angelai ir šventieji, trokšdamas prisidėti prie negimusių kūdikių apsaugos, aš, ......................................................., įsipareigoju nuo šiandien, ............................................... (nuo ............................................................................. iškilmės / šventės) dvasiškai įsivaikinti vieną kūdikį, kurio vardas žinomas Dievui, ir devynis mėnesius kasdien melstis, kad būtų išsaugota šio kūdikio gyvybė ir kad jis užgimęs augtų doru ir teisiu žmogumi.

Įsipareigoju:

- kasdien sukalbėti maldą* už šį negimusį kūdikį;

- kasdien sukalbėti vieną Rožinio slėpinį („Tėve mūsų“, 10 „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui – Tėvui...“);

- pagal galimybes, ryžtuosi: ....................................................................................................... (konkretus geras darbas ar susilaikymas).

 

* Kasdien kalbama malda:

Viešpatie Jėzau Kristau, užtariant tavo Motinai Švč. Mergelei Marijai, kuri su meile tave pagimdė, ir  Šv. Juozapui, kuris  globojo tave po gimimo,  meldžiu už negimusį kūdikį, kurį dvasiškai įvaikinau ir kurio gyvybei gresia pavojus. Prašau suteikti jo tėvams meilės ir drąsos išsaugoti savo kūdikio gyvybę, kurią tu pats jam davei. Amen.

Taip pat šiuo klausimu galima kreiptis į Kaišiadorių vyskupijoje dirbantį kunigą Adam Adukowski, el. p. adamadukowski@gmail.com;

 

Malda galite rasti ir brolių kapucinų facebook:

1. https://www.facebook.com/pauliukapucinuvienuolynas/posts/128555130184011

2. Lietuvos šeimos centro puslapyje https://lietuvosseimoscentras.lt/   (Maldos)

3. Šv. Juozapo metų puslapyje https://katalikai.lt/svjuozapometai/  (Maldos)

4. Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro facebook

https:/kaisiadoriuvyskupijosseimoscentras/www.facebook.com/

Daugiau informacijos: https://duchowaadopcja.pl