KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS - SVEIKINIMAS

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!

“Aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien jums gimė Išganytojas – Viešpats Mesijas.”

Nuoširdžiai sveikinu jus, švenčiančius Jėzaus Kristaus Gimimo šventę – Kalėdas. Drauge su daugybe tikinčiųjų visame pasaulyje ateiname susitikti su gimusiu Jėzumi. Betliejaus tvartelis jau talpina savyje visa, apie ką vėliau pasakos evangelija, - žmogaus išgelbėjimo istoriją. Mes žvelgiame į Kūdikėlį Jėzų ir į mus Jėzaus akimis žvelgia pats Dievas. Tai mylinčio, Gailestingojo Dievo žvilgsnis. Gimdamas mažu vaikeliu Dievas trokšta būti mums labai artimu. Trokšta keliauti su mumis per gyvenimą ir nuvesti į amžinos laimės Gerojo Tėvo namus. Šios Kalėdos yra išskirtinės. Visai neseniai, drauge su Popiežiumi Pranciškumi ir Visuotine Bažnyčia atvėrėme Ypatingojo jubiliejaus Duris, pradėjome švęsti Dievo Gailestingumo metus. Pirmą kartą Bažnyčios istorijoje Jubiliejinių metų durys buvo atvertos viso pasaulio katedrose. Tuo norima išryškinti Dievo meilės, gailestingumo artumą net ir toliausiai esantiems žmonėms.

Šie Ypatingojo jubiliejaus metai yra nuostabi dovana ir galimybė susitikti mus mylintį Dievą, naujai atrasti tikruosius Dievo Veido bruožus. Kad Dievas yra mus mylintis ir gailestingas, liudija visas Šventasis Raštas, o ypač Evangelija, Geroji Kristaus Žinia žmonėms. Jėzaus asmenyje Dievas ateina į mūsų pasaulį ne kokiu nors žmogų apstulbinančiu dieviškumu, bet gimdamas mažu Kūdikėliu. Jis pasitiki žmonių širdimi ir rankomis, tiesia savo rankas, nes yra reikalingas žmogiško rūpesčio ir globos. Taip, kaip kiekvienas kūdikis, pasitikintis savo tėvais.

Vėliau, šis užaugęs Kūdikis kvies atsiversti ir tikėti Evangelija, gydys ligonius, Dievo artumo žinią neš dvasingiems vargdieniams, atstumtiems ir pažemintiems, palaimintais paskelbs gailestinguosius, nes jie susilauks gailestingumo. Save pristatys kaip tą, kuris ateina, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. Ateis nepalaužti palūžusios nendrės, neužgesinti gruzdančio dagčio. Norėdamas atskleisti Dievo meilę ir gailestingumą papasakos palyginimus apie gailestingąjį tėvą, beširdį tarną, dovanotą skolą, gailestingąjį samarietį, gerąjį ganytoją. Maldoje dangiškojo Tėvo mokys prašyti: "atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams" (Mt 6,12). Atleis nuodėmes paralyžiuotam žmogui, atgailaujančiai nusidėjėlei, drauge prikaltam plėšikui. Galiausiai, mirdamas ant kryžiaus parodys mums savo meilę iki galo. Viskas Jėzuje byloja apie gailestingumą ir atjautą.

Tokie yra tikrieji Dievo Veido bruožai. Toks yra tikrasis Dievas. Kaip Popiežius Pranciškus Bulėje "Misericordiae vultus" sako: "Jėzus Kristus yra Tėvo gailestingumo veidas".

Skelbdamas Ypatingąjį jubiliejų mūsų neramiais dabarties laikais Popiežius kviečia naujai apmąstyti Dievo gailestingumo slėpinį, kuris yra džiaugsmo, giedrumo ir ramybės versmė. Kviečia labai konkrečiai patirti gailestingumą ir jį nešti kitiems. Pirmiausiai pats Dievas yra mums gailestingas. Savo visagalybę jis labiausiai parodo pasigailėdamas ir atleisdamas. Tai jo bendravimo su mumis būdas. Jis mūsų nenuilstamai ieško ir labiau džiaugiasi dėl vieno atsivertusio, negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų. Jis mus moko atleisti kitiems ne iki septynių kartų, bet iki septyniasdešimt septynių.

Popiežius kviečia Jubiliejų švęsti drauge su Bažnyčia, "kad ateinantys metai būtų persmelkti gailestingumo artinantis prie kiekvieno žmogaus ir nešant jam Dievo gerumą ir švelnumą!" (Misericordiae vultus, 5). Kur yra Bažnyčia, visur turi būti regimas Tėvo gailestingumas.

Šiais metais esame kviečiami susitikti Gailestingąjį tėvą Šventajame Rašte, Susitaikinimo sakramente, daugiau laiko skirti maldai, turėti daugiau kantrybės, geranoriškumo, supratimo, atjautos, pagarbos, įsiklausyti vieni į kitiems. Popiežius kviečia keisti savo gyvenimą, būti teisingiems kitų atžvilgiu, konkrečiais artimo meilės darbais mažinti kitų vargą, kiekviename asmenyje įžiūrėti gėrį, atitaisyti skriaudas, susitaikyti ir atleisti, į blogį neatsakyti blogiu, neteisti ir nesmerkti. Ypač jautriai turime pamatyti labiausiai prislėgtų žmonių vargus: "išvyskime gausybės brolių ir seserų kurių orumas trypiamas, žaizdas, išgirskime jų pagalbos šauksmą ir atsiliepkime į jį. Paimkime kitus už rankų ir palaikykime, kad jie pajustų mūsų artumo, draugystės ir brolystės šilumą" (Misericordiae vultus, 15).

Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, jog teisingumas ir gailestingumas nėra vienas kitam priešingi aspektai, bet du vienos vieningos tikrovės matmenys. Atidarydamas Jubiliejų Popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje atvėrė Šventąsias duris ir visus pakvietė piligrimystei. Šios durys yra "Gailestingumo durys, ir kiekvienas, kuris žengs pro šias duris, patirs paguodžiančio, atleidžiančio ir viltį įkvepiančio Dievo meilę" (Misericordiae vultus, 3). "Piligriminė kelionė turi skatinti atsiversti: žengdami pro šventąsias duris, leidžiamės apkabinami Dievo gailestingumo ir įsipareigojame būti gailestingi kitiems, kaip Tėvas yra gailestingas mums" Misericordiae vultus, 14).

Šventąsias ypatingojo jubiliejaus duris atidarėme ir mūsų, Kaišiadorių vyskupijos katedroje. Jos veda į Dievo gailestingumo koplyčią, kurioje yra regimos Dievo gailestingumo dovanos. Altoriuje mus pasitinka Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio užsakymu 1939 metais. Taip pat pasitinka gailestingumo apaštalų šventojo Jono Pauliaus II kraujo relikvija ir šventosios Faustinos relikvijos. Kaip piligrimai atkeliavę į katedrą ženkime pro Šventąsias duris patirdami mylinčio gailestingojo Dievo malones.

Brangieji! Visus labai kviečiu pasinaudoti šita ypatinga gailestingumo metų mums teikiama proga. Tegul visiems mums būna ypatingi metai! Dievo artumo metai! Tai Kalėdų Kristaus, Betliejuje gimusio Jėzaus dovana mums.

Visiems jums linkiu Dievo meile ir gailestingumu apkabintų Kalėdų švenčių!

Vysk. Jonas Ivanauskas