Kaišiadoryse lankėsi Vilniaus kunigų seminarijos auklėtiniai

Pelenų dieną - vasario 10 d. - įžengiant į liturginį gavėnios laiką, Kaišiadorių katedroje lankėsi Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai ir prepediautinio kurso aliumnai, lydimi vadovybės. Šios piligriminės kelionės tikslas - aplankyti katedrą ir praeiti pro Jubiliejinių gailestingumo metų duris, pelnyti atlaidus. Šia proga svečiai dalyvavo Pelenų dienos Mišių liturgijoje, kuriai vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, dalyvaujant vyskupui emeritui Juozui Matulaičiui. Mišių homilijoje kalbėjęs Kaišiadorių vyskupas atkreipė dėmesį į gavėnios meto Dievo malonių gausą, kviečiančią atsiverti ir pajėgią ištraukti iš pražūtingų gelmių, kaip tas žuvis į krantą. Tai Dievo gailestingumo darbai, sakė vyskupas. Atkreipė dėmesį į pasninko socialinį pobūdį - valdyti poreikius ir dalintis, paaiškino pelenų simboliką...

Po šv. Mišių, vyskupas pakvietė seminaristus apsilankyti katedros Dievo gailestingumo koplyčioje, į kurią atvertos Jubiliejinių gailestingumo metų durys. Šioje koplyčioje viešam pagarbinimui išstatytos šv. Jono Pauliaus ir šv. Faustinos - Dievo gailestingumo apaštalų relikvijos, taip pat Dievo gailestingumo paveikslas, nutapytas karo metais Kaišiadorių vyskupo Teofilaus Matulionio užsakymu ir išsaugotas katedroje iki šių dienų. Koplyčioje, vadovaujant vyskupui, seminaristai kartu meldėsi Dievo gailestingumo litaniją, pagiedojo giesmių. Po to aplankė vyskupų kriptą - kapavietę ir pasimeldė prie Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matlionio sarkofago. Ten vyskupas paaiškino apie beatifikacijos bylą, kuri šiam Dievo tarnui jau užbaigta ir parengta "positio" - bylos santrauka, kurią šiais metais įvertins speciali teologų komisija Šventųjų skelbimo kongregacijoje. Svečiams taip pat įteikė dovanų - biografinį veikalą apie Dievo tarną "Nemarus mirtingasis", išleistą vyskupijoje.

Prieš sugrįžtant į seminariją, vyskupas svečius - seminaristus pakvietė mažumėlę pasistiprinti gavėnišku maistu ir pasišnekučiuoti tarpusavy katedros klebonijos svetainėje.

Kurija