Laiškas Maldos už lietuvius pasaulyje dienai (2023-03-05)

Brangūs lietuviai,

Šių metų kovo 5-ąją vėl minime Maldos už lietuvius pasaulyje dieną. Ji visus kviečia pajusti ryšį su Tėvyne ir tarpusavio bendrystę, išlaikyti viltį, įsipareigojimą tiesai. Tą dieną melskimės asmeniškai, šeimose, parapijose, prašydami Dievo palaimos sau ir Lietuvai.

Šiais metais melsimės ypatingomis aplinkybėmis, kai Europoje tęsiasi Rusijos agresija prieš nepriklausomą Ukrainą. Laisvę mylintys Ukrainos žmonės sudeda didžiules aukas, bet jų ryžtas apginti savo šalį yra nepalaužiamas. Jų kova primena mūsų tautos nueitą kryžiaus kelią, patirtas kančias. Praėjusiame amžiuje daugeliui lietuvių teko tremtinių ir pabėgėlių dalia, o karo audros juos nubloškė į įvairius kraštus. Šiandien remdami ukrainiečius mes stipriname ir savo šalies saugumą. Nepavarkime melstis už juos ir teikti jiems pagalbą. 

Prabėgo trys dešimtmečiai nuo popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje ir penkeri metai nuo popiežiaus Pranciškaus vizito. Visuotinės Bažnyčios Ganytojų kelionės buvo svarbios ir paliko reikšmingą pėdsaką. 1993-iaisiais šv. Jonas Paulius II kvietė Lietuvos žmones atverti duris naujiems akiračiams ir „remtis Evangelija, kuri yra šviesa, apšviečianti žmogaus vertą visuomeninės pažangos kelią“. Popiežius linkėjo, kad šios šviesos dėka lietuviai gebėtų kurti gėrį, vieningai ir taikiai gyventi. Tai lieka aktualu ir šiandien. O popiežius Pranciškus, prabildamas į Lietuvos jaunimą, skatino neužmiršti savo tautos šaknų, pažinti jos džiaugsmus, kentėjimus ir vertybes. Šiais metais galime prisiminti prieš septynis šimtmečius pranciškonų vienuolių surašytus Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laiškus. Jis laiškuose brėžė Lietuvos kryptį į katalikiškąją Europą. Džiaugiamės, kad ryšiai su Vakarų pasaulio šalimis tapo įprasti, o Vilnius – mūsų sostinė ir daugybės bažnyčių miestas – jungia visus lietuvius.

Praėjusiais metais visus palietė netikėta prel. Edmundo Putrimo mirtis. Būdamas Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai, jis rūpinosi, kad tarp minimų dienų atsirastų Maldos už lietuvius pasaulyje diena. Melskime Dievą už jį, prisimindami visus žemiškąjį gyvenimą baigusius tautiečius.

Katalikų Bažnyčia leidosi į Sinodinę kelionę, o ateinantį rudenį Romoje vyks šiai temai skirtas Vyskupų sinodas. Pats žodis „sinodas“ reiškia ėjimą kartu. Esame skirtingi, bet mus vienija bendras kelias, kuriuo eidami mokomės bendruomeninės įžvalgos, dalijamės patirtimi ir stengiamės atverti širdį Šventosios Dvasios dvelksmui. Visus lietuvius kviečiame aktyviai įsitraukti į savo parapijų bei lietuviškų bendruomenių gyvenimą, prisiimti atsakomybę už jų ateitį, ugdyti savo tikėjimą. Tegul Kristaus Dvasia mus vienija ir veda, kad išliktume ištikimi savo tikėjimui ir brangiam tėvų paveldui.


+Gintaras Grušas
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas

+Lionginas Virbalas SJ
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas
užsienio lietuvių katalikų sielovadai

LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJA