Popiežiaus žinia maldų už pašaukimus dienos proga

Ketvirtąjį Velykų sekmadienį, balandžio 26-ąją, kaip kasmet, bus švenčiama maldų už pašaukimus diena. Šia proga paskelbtos popiežiaus Pranciškaus žinios tema: „Išėjimas – fundamentali pašaukimo patirtis“.

Kai girdime žodį „išėjimas“, - rašo popiežius Pranciškus, - visų pirma pagalvojame apie Dievo ir jo išrinktosios tautos meilės istorijos pradžią, apie dramatišką vergiją Egipte, apie Mozė pašaukimą, tautos išvadavimą iš vergijos ir kelionę į pažadėtąją žemę. Žodis „išėjimas“ mums taip pat primena išsivadavimą iš buvimo senuoju žmogumi ir naują gyvenimą Kristuje. Šis perėjimas yra tikrasis „išėjimas“. Tai krikščionio sielos kelias, tai visos Bažnyčios kelias,  tai radikalus gyvenimo nukreipimas Tėvo link.

Popiežius rašo, kad „išėjimas“, kuris yra fundamentalus tikėjimo patirties dinamiškas momentas, yra ir kiekvieno krikščioniškojo pašaukimo pagrindas. Tikėti – tai išeiti iš savęs, išeiti iš patogumo, išeiti iš savo sustabarėjimo, ir visą savo gyvenimą orientuoti į Kristų. Krikščioniškas pašaukimas – tai kvietimas meilės vedamiems išeiti iš savęs, pašalinti save iš centro.  Išėjimo patirtis yra krikščioniško gyvenimo paradigma. Tai ypatingai galioja tiems, kurie atsiliepia į Viešpaties kvietimą visą savo gyvenimą tarnauti Evangelijai. Atsiliepti į Dievo kvietimą, reiškia leisti, kad jis mus išvestų iš mūsų tariamo stabilumo ir sekti Kristų, kuris yra svarbiausias ir galutinis mūsų gyvenimo tikslas ir mūsų laimė.

Tokia dinamika liečia ne vien pašauktąjį, bet visą Bažnyčios vykdomą evangelizavimo misiją. Apie Bažnyčios ištikimybę savo Mokytojui galime spręsti pagal tai ar ji yra „išeinanti“ Bažnyčia, nesutelkusi dėmesio tik į save, į savo struktūras, į savo laimėjimus, ar sugeba žengti pirmyn, eiti pas Dievo vaikus į jų realias gyvenimo situacijas, juo atjausti ir gydyti jų žaizdas. Tokia išėjimo link Dievo ir link žmonių dinamika pripildo gyvenimą džiaugsmo ir prasmingumo.

Popiežius kreipiasi į jaunus žmones, prieš kuriuos dar tik atsiveria brandaus amžiaus ir savarankiško gyvenimo perspektyvos ir ragina juos nebijoti dosnaus pasiaukojimo. Popiežius juos kviečia neišsigąsti kasdienio gyvenimo sunkumų ir abejonių dėl ateities, kurios stingdo polėkį ir stabdo svajones, nepasiduoti pagundai, kad aukotis neverta, nes, esą, krikščionių tikėjimo Dievas riboja žmogaus laisvę. Nebijokite išeiti iš savęs ir leistis į kelionę, - ragina popiežius. Evangelija – tai Žodis, kuris išvaduoja, perkeičia ir padaro gražų mūsų gyvenimą. Leiskite, kad jus nustebintų Dievo kvietimas, priimkite jo Žodį, sekite Kristų, šlovindami jo dieviškumo slėpinį ir dosniai tarnaudami kitiems.(Vatikano radijas)