Sinodas jaunimui. Paskelbtas popiežiaus laiškas

Popiežius parašė laišką jaunimui, pranešė spaudos konferencijoje pristatydamas būsimą Vyskupų Sinodą apie jaunimą Sinodo generalinis sekretorius kard. Lorenzo Baldisseri. Sinodo asamblėja tema „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“ įvyks 2018 metų spalio mėnesį. Popiežiaus Pranciškaus laiškas jaunimui yra popiežiaus artumo jaunimui ženklas, jis pats yra sakęs, kad „jaunimas jo širdyje“, pridūrė kardinolas Baldisseri.

Šventasis Tėvas savo laiške ragina jaunimą aktyviai dalyvauti sinodinėje kelionėje, nes Sinodas yra skirtas jiems ir visai Bažnyčiai, kad įsiklausytų į jaunimo balsą, būtų atidi jų rūpesčiams, tikėjimui, bet taip pat jų abejonėms ir išsakomai kritikai. Kviečia „išeiti“ Abraomo pavyzdžiu, kad eitų į naują žemę, „teisingesnę ir broliškesnę visuomenę“ ir ją kurtų iki pasaulio paribių. Popiežius primena Pasaulinės jaunimo dienos Krokuvoje susitikimą kai paklausė jaunimo: „Ar galima pakeisti esamą padėtį?“, o jaunimas atsiliepė vieningu griausmingu šūksniu: „Taip!“. Šis „Taip!“ užgimsta jaunoje širdyje, kuri neapkenčia neteisingumo ir nesileidžia būti palenkiama atmetimo kultūros, nei pasiduoti abejingumo globalizacijai“. Popiežius kviečia daryti drąsius apsisprendimus, drauge neužmiršta jaunimo, „priversto bėgti iš gimtosios šalies dėl piktadarybės, neteisingumo, ir karo“. Popiežius kviečia jaunimą „pradėti atpažinimo kelią, kuriuo eidami atrastų Dievo planą“ jų gyvenimui ir juos paveda Nazareto Marijai, „merginai, į kurią Dievas pažvelgė savo meilės kupinu žvilgsniu“.

Parengiamasis Sinodo dokumentas skirtas visai Bažnyčiai ir visų pirma jaunimui nuo 16 iki 29 metų. Dokumento tikslas surinkti kuo daugiau išsamios informacijos apie dabartinę jaunimo padėtį skirtinguose kontekstuose, kuriuose jaunimas gyvena, kad būtų galima jau spalio mėnesį pradėti rengti Sinodo darbo vadovą „Instumentum laboris“.

Parengiamasis dokumentas sudarytas iš dviejų skyrių. Pirmasis susideda iš trijų dalių. Pirmoji, „Jaunimas pasaulyje šiandien“, yra kvietimas įsiklausyti į tikrovę; Antrojoje, „Tikėjimas, atpažinimas, pašaukimas“, akcentuojamas „atpažinimas“, tikėjimo šviesoje leidžiantis daryti gyvenimo apsisprendimus, kurie realiai atitinką Dievo valią ir asmens gerovę. Kai dokumente kalbama apie pašaukimą, kalbama ne vien apie kunigystės, vienuolystės pašaukimus, bet pašaukimą plačiąją prasme, apimantį konkretų gyvenimą visose jo išsipildymo srityse, santuokoje, profesinėje veikloje, socialiniuose, politiniuose įsipareigojimuose, gyvenimo stiliuje, santykyje su laiku, pinigais, su gyvenimo apsisprendimu, kuris įvyksta sąžinės slėpinyje. Joje kiekvienas klausosi Dievo balso, su juo dialoguoja ir apsisprendžia. Trečiojoje dalyje, „Pastoraciniai veiksmai“, dėmesys skiriamas pastoracijai, akcentuojant jaunimo palydėjimo svarbą, kad atsivertų Evangelijos džiaugsmui, atkreipiamas dėmesys į gyvenamą laikmetį, kai daug netikrumo, nesaugumo. Bažnyčia trokšta, kad jaunimas, būdamas jos pastoracinės veiklos pagrindinis veikėjas ir receptorius, padėtų atpažinti būdus, kurias šiandien efektyviausia skelbti Gerąją naujieną. Kiekvienoje dalyje kviečiama įsidėmėti jaunuolio mokinio, kurį Jėzus mylėjo, apaštalo šv. Jono pavyzdį.

Antrajame dokumento skyriuje klausimynas, kuris nėra dokumento priedas, o sudėtinė jo dalis. Jame irgi trys dalys. Pirmojoje klausiama apie statistiką, antrojoje - klausimai, kurių dalis skirta konkretiems geografiniams regionams, trečiojoje – kvietimas pasidalyti patirtimis.

Parengiamasis dokumentas elektroniniu paštu jau išsiųstas Rytų katalikų Bažnyčių hierarchų tarybai, Vyskupų konferencijoms, Romos kurijos dikasterijoms ir Vienuolijų vyresniųjų sąjungai. Kardinolas Baldisseri paprašė vyskupų, kunigų ir vienuolių, kad su jaunimu tuoj pat pradėtų pasirengimą sinodui ir nedelsiant atsilieptų į klausimyną. Atsakymų pateikimo terminas – 2017 metų spalis.

Vyskupų Sinodo sekretoriatas planuoja kovo 1-ąją paleisti internetinį portalą sinodogiovani2018.va, kuriame jaunimas galės atsiliepti į parengiamojo dokumento klausimyną ir pagal kurio atsakymus, kartu su vyskupijų įnašu, bus parengtas būsimos asamblėjos Darbo vadovas „Instumentum laboris“.

„Būsimasis sinodas nenori tik išklausyti kaip palydėti jaunimą siekiantį atpažinti savo gyvenimo apsisprendimus Evangelijos šviesoje, bet nori ir išklausyti jų troškimus, planus, svajones savo gyvenimui, taip pat sunkumus, su kuriais susiduria stengdamiesi įgyventi savo planus visuomenės, kurioje nori būti aktyvūs veikėjai, gerovei“, pasakė Sinodo sekretoriato pasekretoris vysk. Fabio Fabene.

Iki Sinodo susirinkimo įvyks keletas tarptautinių renginių, pvz. trumpai prieš Verbų sekmadienį, balandžio 5-8 dienomis, Vyskupų sinodo sekretoriatas dalyvaus Pasauliečių, Šeimos ir Gyvybės dikasterijos rengiamame simpoziume „Nuo Krokuvos iki Panamos. Sinodas keliauja su jaunimu“. Ta proga kraštų jaunimo pastoracijos atstovams bus pristatytas Parengiamasis dokumentas. Balandžio 7-ąją Romoje įvyks šventinis koncertas, o balandžio 8-sios pavakare – Maldos vigilija Marijos Didžiojoje bazilikoje. Spalio mėnesį rengiamasi mokslinei konferencijai „Jaunimas pasaulyje šiandien“.

Be sekretoriato generalinio sekretoriaus Baldisseri ir pasekretorio vysk. Fabene, pristatymo spaudos konferencijoje dalyvavo du akademinio jaunimo atstovai, vaikinas ir mergina iš Romos universiteto Šv. Tomo Moro parapijos: 21 metų katechetas Elvis De Ceu ir 24 metų teisės magistrantė Federica Ceci. Abu prisistatė, pasisakė apie popiežiaus Pranciškaus, Vyskupų Sinodo ir jaunimo lūkesčius, išreiškė viltį, kad vyskupai visuose kraštuose bus dėmesingi savo vyskupijų jaunimo balsui, įskaitant tų, kurie gyvena atitolę nuo bažnytinės tikrovės, tačiau irgi laukia jiems rodomo dėmesio ir atsakymų į giliausius klausimus.

„Viliamės, kad vyskupai visame pasaulyje nepabūgs „gaišinti laiką“ su mumis, ne tik pakalbėti, bet ir išklausyti jaunimą, kad galėtume kartu kurti jaunatviškesnę Bažnyčią, atvirą nuomonių skirtumui ir susitikimui, pasakė Vyskupų Sinodo asamblėjos parengiamojo dokumento pristatymo konferencijoje Vatikane Federica Ceci.

Romoje pristačius Parengiamąjį dokumentą, Vokietijos vyskupų konferencija paskelbė dviejų ganytojų, Münsterio ir Passau vyskupų pasisakymą, kuriame atkreipiamas dėmesys, kad pirmą kartą Sinodo penkiasdešimties metų istorijoje Vatikanas per internetą tiesiogiai kreipiasi į jaunimą: „Taip pat mes, rašo du vokiečių vyskupai, kviečiame jaunimą dalyvauti. Popiežius Pranciškus parodė jums dėmesį! Pasinaudokite proga. Kelkite savo pranašišką balsą ir ateikite į Bažnyčią. Patirkite džiaugsmą, kurį Kristus per Evangeliją dovanoja kiekvienam!“ (Vatikano radijas)