Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2015-02-15)

Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2015-02-15)

 Dėl Pelenų dienos ir gavėnios laiko. Šį trečiadienį – vasario 18 d. - Pelenų diena. Pelenų dieną katalikams privalomas pasninkas ir rimtis, šv. Mišios katedroje – 10 ir 18 val. Šv. Mišias 10 val. celebruos Kaišiadorių vyskupas, pamaldų metu tikintieji bus barstomi pelenais, simbolizuojančiais mūsų trapią būtį... Pelenų dieną prasideda Gavėnios laikas, kuris truks iki Velykų šventės. Primename, jog šiam laikui būdingas santūrumas, rimtis, tikintiesiems derėtų atlikti išpažintį – dalyvauti atgailos pamaldose ar rekolekcijose, daugiau pasimelsti... Gavėnios metu taip pat dera dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose, kurios katedroje vyks gavėnios penktadieniais – 17.30 val., o sekmadieniais – prieš sumą. Velykos šiais metais – balandžio 5 d...

 

Dėl Vasario 16-osios minėjimo. Vasario 16-osios išvakarėse, kaip kasmet, Kruonyje vyks Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas. Minėjimas prasidės 17 val. šv. Mišiomis Kruonio parapijos bažnyčioje. Kaišiadorių katedroje už Tėvynę kviečiame pasimelsti sekmadienį - vasario 15 d. arba pirmadienį - vasario 16 d. – ryto Mišiose – 8.30 val... Vasario 16 d. šv. Mišios katedroje - šiokiadienių tvarka...

 

Dėl maldų už lietuvius pasaulyje. Pirmąjį kovo sekmadienį – Bažnyčia Lietuvoje mini visų pasaulio lietuvių maldos dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos vaikus išeivijoje ir tėvynėje. Pastaruoju metu išeivijoje lietuviai pastoviai gyvena daugiau nei keturiasdešimtyje šalių, išeivijos katalikų sielovadoje veikia daugiau nei pusšimtis sielovados misijų, kur darbuojasi lietuviai kunigai ir vienuoliai. Kovo mėnuo šiam minėjimui parinktas neatsitiktinai – lietuviai visame pasaulyje šį mėnesį švenčia lietuvių tautos globėjo švento Kazimiero šventę. Jo globai išeivijoje pavestos parapijos, misijos, teologijos studentų kolegija Romoje, kapinės, šeštadieninės lietuvių mokyklos... Kovo 1-ąją, 19 val. šv. Mišias už lietuvius pasaulyje iš Marijos Gimimo parapijos Marquette Parke, Čikagos arkivyskupijoje - JAV, transliuos “Marijos radijas”...

 

Klebonas