Skelbimai Kaišiadorių katedroje, 2015-04-26

                   

Šį sekmadienį - balandžio 26 d. - Bažnyčia kviečia tikinčiuosius pasimelsti už dvasininkiją ir pašaukimus Kunigystei, Gerojo ganytojo tarnystei, kad Bažnyčia Lietuvoje nestokotų gerų, pasišventusių šiai tarnystei asmenų, paskui kuriuos sektų avys kaip sakoma Evangelijoje... Šia proga dera pasimelsti ir už pašaukimus pašvęstajam gyvenimui – vienuolijoms, taip pat šeimai, kurioje jauni žmonės subręsta didiems pašaukimas...

 

Šį sekmadienį - balandžio 26 d. - minima Gyvybės diena; šia proga Bažnyčia kviečia tikinčiuosius pasimelsti intencija, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama ir ginama nuo jos prasidėjimo momento iki natūralios mirties bei skleisti gyvybės kultūrą...

 

 Nuo gegužės 1 d. katedroje keisis šv. Mišių vakare laikas;  Mišios vakare bus švenčiamos 19 val.

Gegužės 1 d. pradėsime Gegužines pamaldas, skirtas Švč. M. Marijos garbei. Gegužinės pamaldos katedroje - šiokiadieniais pusę valandos prieš Mišias vakare, o sekmadieniais – pusę valandos prieš sumą - 11.30 val. Kviečiame dalyvauti!

 

Kiekvieną gegužės mėnesio sekmadienį tradiciškai gegužinės pamaldos taip pat bus švenčiamos Guronyse, Rožinio slėpinių kelio Šv. Juozapo koplyčioje po šv. Mišių, pradžia 15.30 val.   Gegužės 1 d. – ateinantį penktadienį - Guronių koplyčioje bus švenčiami šv. Juozapo Darbininko atlaidai – šv. Mišios 12 val. Kviečiame dalyvauti!

 

 Pirmąjį gegužės sekmadienį Lietuvoje minima Motinos diena; tą dieną šv. Mišios katedroje 8, 10 ir 12 val. bus švenčiamos aukotojų intencija už gyvas Motinas, o vakare 19 val. - už mirusias; už mirusias motinas šv. Mišios dar bus švenčiamos ir pirmadienį - po Motinos dienos.  Kviečiame dalyvauti!

 

Kaišiadorių parapijos klebonas