Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2019-09-29

 

Dėl Misijų mėnesio

Popiežius Pranciškus 2019 m. spalio mėnesį yra paskelbęs Ypatinguoju misijų mėnesiu! Popiežius tikinčiųjų prašo jautriai rūpintis Evangelijos skelbimu. Šių metų misijų mėnesio tema – „Pakrikštyti ir siunčiami..“. Popiežius sako: kuris myli, leidžiasi į kelią, dovanoja save kitam. Nė vienas nėra nenaudingas ar nesvarbus Dievo meilei...

Ypatingasis misijų mėnuo prasidės spalio 1-ąją, minint Misijų globėją šv. Teresę Lizjietę. Tą dieną 12 val. Kaišiadorių katedroje visi Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, į kurias ypač kviečiami Gyvojo rožinio brolijų nariai, katalikiškųjų mokyklų mokytojai ir moksleiviai, ir visi tikintieji. 11.30 val. - Rožinio malda pal. Teofiliaus koplyčioje. Pamaldas transliuos Marijos radijas.

Kaip ir kur mes galėtume prisidėti - Misijų mėnesiui aktuali informacija skelbiama internetinėje svetainėje – misijos.katalikai.lt – atkreipkite dėmesį!

Dėl Rožinio pamaldų spalio mėnesį

Bažnyčia spalio mėnesį kviečia tikinčiuosius kasdien melstis Rožinį. Rožinį dera melstis drauge bažnyčioje, su šeimos nariais namuose ar kitoje maldingoje draugijoje, taip pat privačiai. Katedroje Rožinio pamaldos šiokiadieniais – pusė valandos prieš Mišias vakare (17.30 v.), o sekmadieniais - prieš sumą (11.30 v.). Kviečiame dalyvauti!  

Kiekvieną spalio sekmadienį, tradiciškai, po pietų - 15.30 val. Guronyse, Rožinio slėpinių sakraliniame parke, vyks Rožinio pamaldos, kartu apvaikščiojant rožinio slėpinių koplytėles. Po Rožinio maldos - 16 val. - šv. Mišios. Kviečiame dalyvauti!           

Dėl minėjimų, švenčių – atlaidų spalio mėnesį

Spalio 2 d. liturginiame kalendoriuje minimi Angelai sargai. Tą dieną Bažnyčia kviečia tikinčiuosius pasimelsti už tarnaujančius policijoje ir visus, kurie rūpinasi kitų saugumu.

Spalio 5 d. – liturginiame kalendoriuje minima šv. Faustina (Kovalska). Tą dieną tikintieji, įprastomis sąlygomis, gali pelnyti Visuotinius atlaidus aplankę Kaišiadorių katedros Dievo Gailestingumo koplyčią ir pasimeldę prie šv. Faustinos altoriaus - relikvijos. Šį mėnesį šioje koplyčioje Visuotiniai atlaidai taip pat pelnomi 22 d., minint šv. Jono Paulių II, pasimeldus prie jo altoriaus – relikvijos.

Spalio 6 d. – sekmadienį, 12 val. katedroje švęsime Rožinio Švč. Mergelės Marijos - Rožančinės atlaidus. Po Mišių – Eucharistinė procesija. Visus parapijiečius, o ypač parapijos Gyvojo rožinio brolijos narius, kviečiame dalyvauti atlaiduose, taip pat kviečiame įsijungti į Rožinio draugiją - kartu melstis šia malda!

Klabonas