Skelbimai Kaišiadorių katedroje, Dėl Kristaus Atsimainymo atlaidų.

Rugpjūčio 2 d. – ateinantį sekmadienį - Katedroje bus švenčiami jos titulo – Kristaus Atsimainymo atlaidai. Šie atlaidai – svarbiausia parapijos šventė, nes katedra taip pat yra ir šios parapijos bažnyčia - Dievo namai. Todėl Kaišiadorių parapijiečius, o ir svečius kviečiame dalyvauti atlaiduose!

 

Atlaidų pamaldų tvarka:

 

  • 8 val. - šv. Mišios;
  • nuo 10 val. iki 12 val. katedroje vyks Švč. Sakramento adoracija, bus klausoma išpažinčių;  10 val. šv. Mišių nebus!
  • 12 val. - iškilmingos atlaidų šv. Mišios; pamokslą sakys kun. Arūnas Kesilis, po Mišių – Eucharistinė procesija šventoriuje ir agapė pievelėje priešais kleboniją.

 

Priedas:

 

  Kristaus Atsimainymo atlaidai Kaišiadorių parapijoje (2015)

 

Rugpjūčio 2 d. Kaišiadorių parapijos bažnyčioje – katedroje bus švenčiami bažnyčios titulo – Kristaus Atsimainymo atlaidai.

Šia proga Kaišiadorių parapijos bažnyčioje galima pelnyti Visuotinius atlaidus.

Atlaidai, kaip moko Bažnyčia, yra panaikinimas bausmės už jau atleistas nuodėmes; kai mums per išpažintį atleidžiama nuodėmių kaltė dar lieka bausmė, kuri turi būti atlikta arba skaistykloje, arba, čia žemėje, kai atgailos dvasia pataisome klaidas ir jų pasekmes; taip pat ši kaltė panaikinama atlaidais, kuriuos galime gauti Bažnyčios vyresnybės nustatytą dieną ir sąlygomis iš Viešpaties Jėzaus, Dievo Motinos Marijos, apaštalų, tikėjimo bei doros kankinių ir kitų šventųjų nuopelnų.

Dalyvaujant atlaiduose dera išpildyti Bažnyčios nurodytas sąlygas - pamaldžiai dalyvauti Mišiose, priimti šv. Komuniją, sužadinti ryžtą vengti nuodėmių ir pasimelsti Šventojo Tėvo intencija.

Dalyvaukime atlaiduose šventai.

 

Parapijos Klebonas