Trečiasis Advento sekmadienis

   

  "Buvo Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą.

Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti: „Kas tu esi?“ Jis prisipažino nesigindamas. Jis prisipažino: „Aš nesu Mesijas!“ Jie ir vėl klausė: „Tai kas gi tu? Gal Elijas?“ Jis atsakė: „Ne!“ – „Tai gal tu pranašas?“ Jis atsakė: „Ne!“ Tada jie tęsė: „Tai kas gi tu, kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus siuntė? Ką sakai apie save?“ Jis tarė: „Aš – tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią!, kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas“.

Atsiųstieji buvo iš fariziejų. Jie dar jį klausinėjo: „Tai kam tu krikštiji, jei nesi nei Mesijas, nei Elijas, nei pranašas?“ Jonas jiems atsakė: „Aš krikštiju vandeniu. O tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis, – jam aš nevertas atrišti kurpių dirželio“. Tai atsitiko Betanijoje, anapus Jordano, kur Jonas krikštijo. (Jn 1,6-8.19-28)

ŽODIS APIE ŠVIESĄ

„Buvo atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio vardas Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą…“

Jonas Krikštytojas kalba ne apie Dievo didybę, kilnumą ar galybę, bet apie šviesą. Taip pradedama Evangelijos naujiena panaši į saulės patekėjimą skelbiančią vyturio giesmę. Ji pasakoja mums apie tai, kad santykis, kurį Dievas sukuria su žmogumi, ir visa jo istorija yra judėjimas aukštyn – į šviesų ir spindintį gyvenimą.

Jonas tvirtina, kad visas pasaulis gyvena, vadovaudamasis šviesa, kad kur kas svarbiau užžiebti žiburį, negu tūkstantį kartų prakeikti naktį. Juk iš tikrųjų mūsų istorija yra ir kryžiaus, ir šviesos kelias. Tas šviesos kelias paprastai prasideda tada, kuomet tamsiausią mus supančią akimirką atrandame drąsos pažvelgti į švintančią aušrą, kuri, nors ir labai neryški, nugali viską ir veda mus gerumo ir teisybės keliu.

Tokia aušra mums visuomet yra Kristus, ir kiekvienas tikintysis yra įpareigotas atlikti tokią pačią, kaip Jono Krikštytojo, pranašo misiją. Būti šviesos skelbėjais, nepasiduodant degradacijai, nusiminimui, nuodėmei,- tai mūsų krikščioniškas kelias. Kaip tik todėl, kad dabar pasaulyje yra labai daug blogio ir tamsos, jam yra būtini pranašai, kalbantys apie ateitį, skaisčią saulę, daugelio nepažįstamą, visus mus įsimylėjusį ir kartu su mumis esantį Dievą, kuris trokšta padėti pataisyti gyvenimo klystkelius. Su Juo įmanoma ir tai, kas pasauliui iki tol atrodo neįvykdoma.

Pas Joną Krikštytoją pasiustieji žydų vyresnybės atstovai tris kartus klausė jį: „Kas tu esi?“ Į tai atsakydamas pranašas tris kartus ištarė žodį „ne“, kol galiausiai priėjo prie savojo „taip: „Aš esu balsas“. Save patį santykiuose su Dievu jis apibūdina kaip „balsą“, tuo pabrėždamas, kad „žodis“ yra pats Dievas. Būti balsu, reiškia: ištikimai perduoti tai, kas ateina iš aukštybių, kas buvo iki mūsų ir bus po mūsų. Jonas yra kitos, amžinos šviesos liudytojas.

O kas esame mes? Šis klausimas yra skirtas kiekvienam iš mūsų, ir, ieškant atsakymo į jį, taip pat, kaip ir Jonui, tenka susidurti su mūsų gyvenimo išore ir susikurtomis iliuzijomis. Iš tiesų nesame tokie kilnūs žmonės, kokiais norėtume būti, nei sužlugusios asmenybės, kuriomis bijome tapti. Nesame tais, kuo mus laiko kiti: nei šventieji, nei vien tiktai nusidėjėliai. Nesame savo pačių vaizduotės vaisiais, bet ir ne visuomet sugebame atspindėti savyje Dievo paveikslą…

Žmogaus tikslas ir jo būties pagrindas yra Dievas. Mūsų, kaip krikščionių, gyvenimo paslaptis yra iki mūsų esančio gyvojo vandens versmėje, prie kurios prisilietėme savo krikšto dieną. Krikščionis nėra tas vanduo, tačiau be jo negali egzistuoti. Mes negalime būti be Dievo…

„Atėjo Dievo siųstas žmogus“. Mes irgi esame Dievo pasiųsti žmonės, pašaukti liudyti šviesą, būti pranašais, kurių balse pasigirsta Dievo Žodis.

Šiais vilties ir pasimetimo kupinais laikais žmonės neretai kankinančiai ieško atsakymo į klausimą apie tai, kas jie iš tiesų yra, kokia yra jų gyvenimo prasmė…

Kaip tik tada verta įsiklausyti į Jėzaus žodžius: „Jūs - pasaulio šviesa!“

Mons. Adolfas Grušas