IŠGYDYMO MALDOS

Jėzau, Tu esi Gydytojas,
aš esu sergantis...
Tu esi gailestingas,
aš esu vargšas...

 

IŠGYDYMO MALDOS

                          ...Aklasis ėmė garsiai šaukti:

Jėzau, Dovydo Sūnau,
pasigailėk manęs!..

Vardan Dievo,Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios

Tėve mūsų...

Sveika, Marija...

Garbė Dievui Tėvui...

Tikiu ...

 

F i z i n i s  i š g y d y m a s

Maldos
prašant fizinio išgydymo

Viešpatie Jėzau,
Tikiu, kad esi gyvas ir prisikėlęs.
Tikiu, kad realiai esi
Švenčiausiajame altoriaus Sakramente
ir kiekviename iš mūsų, kurie tikime Tavimi.

Šlovinu Tave ir Tave garbinu,
dėkoju Tau, Viešpatie,
kad atėjai pas mane
kaip iš dangaus nužengusi gyvoji Duona.
Tu esi gyvenimo pilnatvė,
Tu esi Prisikėlimas ir Gyvenimas,
Tu, Viešpatie, esi ligonių sveikata.

Šiandien noriu Tau parodyti visus savo negalavimus,
nes Tu esi tas pats vakar, šiandien ir visada,
ir Tu su manim susitinki visur, kur tik aš esu.

Tu esi amžinai esantis ir mane pažįsti.
Viešpatie, prašau, užjauski mane.
Aplankyk mane savo Evangelija,
kad visi pripažintų, jog šiandien esi gyvas
savo Bažnyčioje.

Teatsinaujina mano tikėjimas ir mano pasitikėjimas Tavimi:
To, Jėzau, Tave meldžiu.
Gailestingai pažvelk į mano kūno,
širdies,  ir mano sielos kančias.

Pasigailėk manęs, Viešpatie, palaimink mane,
padaryk, kad galėčiau atgauti sveikatą.

Tedidėja mano tikėjimas
ir atveria man tavo meilės stebuklus,
kad liudytų
tavo galią ir tavo gailestingumą.

To meldžiu, Jėzau, per tavo Šventas Žaizdas,
Per tavo Šventą Kryžių ir tavo Brangiausiąjį

Kraują. 

Išgydyk mane, Viešpatie,

išgydyk mano kūną, išgydyk širdį,

išgydyk mano sielą.

 

Duok man gyvenimą, gyvenimo gausą.

Tave to prašau užtariant Marijai,

Tavo Motinai,

Skausmų Mergelei, kuri stovėjo

prie tavo Kryžiaus

ir pirmoji kontempliavo tavo Šventas Žaizdas,

kuri yra  Tavo mums duota  motina.

 

Tu mums apreiškei, jog prisiėmei

visus mūsų skausmus,

ir tavo Šventos Žaizdos mus visus gydo.

 

Šiandien, Viešpatie,

tikėdamas Tau rodau visas savo ligas

ir meldžiu visiškai mane išgydyti.

       Prašau Tave dangaus Tėvo garbei

išgydyt ir mano šeimos,

ir mano draugų ligonius.

Padaryk, kad augtų jų tikėjimas ir viltis,

 kad jie atgautų sveikatą

Tavo Vardo garbei,

o Tavo karalystė

vis labiau plėstųsi mūsų širdyse

per Tavo meilės ženklus ir stebuklus.

 

To, Jėzau, prašau, nes Tu esi Jėzus.

 

Tu esi Gerasis Ganytojas,

o mes visi esame tavo kaimenės avelės.

 

Aš taip esu įsitikinęs tavo meile,

kad dar nematydamas

savo maldos  rezultato,

tikėdamas Tau sakau:

Ačiū, Jėzau, už visa, ką Tu darai dėl manęs

ir dėl kiekvieno iš jų.

 

Dėkoju už ligonius, kurie dabar sveiksta,

dėkoju už tuos, kuriuos aplankai

savo gailestingumu.

Amen.  

 

Viešpatie Jėzau,

Jei nori, gali mane išgydyti

Tu gali mane išgydyti

iš mano fizinės ligos.

 

Tu gali mane išgydyti

iš tos ligos, kuri mane naikina.

 

Tu gali mane išgydyti iš to paralyžiaus.

 

Tu gali mane išgydyti

iš tų emocinių sutrikimų

 

Tu gali mane išgydyti

iš to mirtino nerimo.

 

Tu gali mane išgydyti

iš tos psichinės kančios.

 

Tu gali mane išgydyti

iš  mane apėmusios dvasinės tuštumos.

Amen.

 

O Viešpatie, išgydyk kūnus,

kuriuos esi sukūręs

O Jėzau, Tavo rankos ir kojos buvo prikaltos prie kryžiaus, o Tavo šono žaizda dar tebėra atvira:  tomis Šventomis Žaizdomis šiandien meldžiame mus išgydyti.

 

O Viešpatie, išgydyk kūnus, Dievo garbei sukurtus, kad būtų gyvomis Šventosios Dvasios šventovėmis.

 Savo  kantrumu kenčiant, o gerasis Jėzau, pagydyk  visų ligonių ir juos slaugančiųjų nekantrumą.

Tu žinai, kaip lengva kenčiant prarasti kantrybę.

 

Pagydyk mūsų valią mylėti, kad mokėtume skausmą priimti ir jį Dievui paaukoti taip, kaip Tu paaukojai.

Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk mūsų.

 

Viešpatie, Tu sutikai, kad ant tavo galvos uždėtų erškėčių vainiką ir pakentei tuos sopulius, kad mus išganytum.  Tomis žaizdomiss ir  erškėčių vainiku pagydyk  visus, kurie kenčia galvos skausmus.

Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk mūsų.

 

Tu pakentei, kad būtų Tau užrištos akys, idant  mes atgautume regėjimą: grąžink regėjimo džiaugsmą akliesiems.

Jėzau, Dovydo Sūnau, išgydyk mūsų aklumą.

 

Jėzau,  savo rankų ir kojų žaizdomis gydyk tuos, kurie kenčia paralyžiuoti.

Gydyk artrito deformuotas rankas, kojas tų, kurie negali paeiti.

Jėzau Dovydo Sūnau, pasigailėk mūsų.

 

Jėzau, Tu kentėjai nekaltas, todėl šiandien meldžiu Tave už tuos, kurie kenčia dėl kitų abejingumo, dėl meilės stokos  sveikųjų, kurie jais nesirūpina ir jiems nepadeda. Išgydyk juos, Viešpatie.

Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk mūsų.

 

Jei tokia Dievo valia, kad mano ligos ir kančios pasiliktų, aš jas šią akimirką noriu  visiškai priimti; prašau, duok jėgų man ir visiems tiems, kurie kaip ir aš, toliau kentės.

Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs. Amen.

 

Išgydyk mane, Viešpatie

Viešpatie Jėzau, šlovinu Tave ir dėkoju Tau už tikėjimą, kurį man davei per Krikštą.   Tu esi Dievo Sūnus, tapęs žmogumi, Tu esi Mesijas Gelbėtojas.

Šiuo momentu noriu Tau tarti kaip Petras: „Nėra kito vardo po dangumi, kuriuo galėtume būti išgelbėti“

Priimu Tave, Viešpatie, į savo širdį ir į savo gyvenimą: noriu, kad Tu būtum  absoliutus jų valdovas.

Atleisk man mano nuodėmes, kaip atleidai Evangelijos paralyžiuotajam.

Nuvalyk mane savo dieviškuoju Krauju. Prie Tavo kojų sudedu savo kentėjimą ir savo ligą.

Išgydyk mane, Viešpatie, savo garbingomis Žaizdomis, savo Kryžiumi, savo Brangiausiuoju Krauju. Tu esi Gerasis Ganytojas, o aš esu viena Tavo avidės avelių, pasigailėk manęs. Tu esi Jėzus, Tu pasakei: 
“Prašykite, ir bus jums duota“.Viešpatie, galilėjiečiai padėdavo savo ligonius prie Tavo kojų, ir tu juos išgydydavai. Tu amžinai esi Tas pats, Tu amžinai turi tą pačią galią. Tikiu, kad gali mane išgydyti; juk  Tu ir šiandien užjauti visus taip, kaip užjausdavai sutiktus ligonius, nes Tu esi Prisikėlimas ir Gyvenimas. Ačiū, Viešpatie už tai, ką man padarysi, aš priimu Tavo meilės man planą.

Tikiu, kad parodysi man savo garbę, ir, dar nežinodamas, kaip Tu veiksi, aš Tau dėkoju ir Tave šlovinu. Amen.

 

 

Kenčiančiojo malda

O Viešpatie, ar galiu ateiti prie Tavo širdies su savo malda?

Savo ligą ir kančią aukoju Tau kaip atgailą.

O Viešpatie, padėk man melsti, kad niekada nepristigčiau vilties. Labai Tave prašau pagalbos, pažvelk į mane bent valandėlę.

Pasigailėk manęs, Viešpatie, numalšink bent kiek mano skausmą. Tačiau jei visa tai yra tam, kad ateičiau pas Tave, į mane grįžta džiaugsmas. Kartais mane prislegia nuliūdimas, padėk man, Viešpatie, pasveikti.

Tu žinai, Viešpatie, kad mano skausmas didelis, aš esu pavargęs, man sunku kovoti, sunku melstis, padėki man, Viešpatie, nenusidėti, melstis už savo brangiuosius, tikrai melstis ir už visą pasaulį. Kūdikis gimsta, gyvybė turi  mirti, kaip, Viešpatie man pasiekti tavo širdį? Amen.

 

Jėzau,

Tu atėjai gydyti

Jėzau, Tu atėjai į šią žemę gydyti tų, kurie Tau pasiveda tikėdami. Prašau Tave, jei nori, gali mane išgydyti, arba duok man jėgų iškęsti tą ligą.

Aš pavedu Tau visą save ir savo problemą kartu su skaudžia situacija, kuri ją sukėlė. Aš padedu ją prie Tavo Kryžiaus, pavedu Marijai, Tavo ir mano Motinai. Nenoriu daugiau rūpintis ir  pykti dėl panašių dalykų, supratau, kad jie man vidiniai ir fiziniai kenkia. Nuo šiol juos noriu patikėti Tau, kad manyje įvyktų Dievo valia.

Padėk man, Jėzau, naujai išgyventi savo gyvenimą, duok man savo ramybę; ne  gyvenimą be nerimo, bet tvirtumą gyventi be rūpesčių, nes jei pavedu juos Tau, esu tikras, kad Tu apie juos galvoji ir man leisi suprasti, ką turiu dėl Tavęs sakyti ir daryti.

Dabar prašau Tave, o Jėzau, pašalinti iš mano kūno visas ligos priežastis, kad ta kūno ir dvasios harmonija, kurią Dievas Tėvas yra sukūręs kiekvienam žmogui,  manyje atsigautų, ir aš galėčiau džiaugtis, nes Tu palietei mane, ir aš išgijau.

Jėzau, Tu esi su mumis  per visas dienas iki pasaulio pabaigos, Tu tai pažadėjai, todėl tikiu, kad  gydai mano sielą ir kūną. Dėkoju Tau, Jėzau, už Tavo begalinę meilę, dėkoju už tai, kad pasakei – prašykite, ir gausite. Dėkoju Tau, nes kai Tu ateini pas mane, aš jau nebesu toks kaip pirma ir žinau, Tu pradėjai mane gydyti, kad mano tikėjimas Tavimi padidėtų. Amen.

 

Malda

Prašant kūno išgydymo

Jėzau, Tavo rankos ir kojos buvo pervertos, šonas atvertas; ir visa tai dėl to, kad nori mus gydyti, nori  gydyti mūsų kūną, kuris yra sukurtas, kad būtų Šventosios Dvasios šventovė.

Jėzau,  savo kantrumu, su kuriuo Tu iškentei savo kančią, išgydyk mus.  Išgydyk nuo nekantrumo mūsų ligonius ir jų slaugytojus.

Tu žinai, kad kenčiant lengvai netenkama kantrybės.  Išgydyk mūsų meilę, kad galėtume skausmą iškęsti taip, kaip iškentei Tu.

Jėzau, Tu sutikai, kad ant Tavo galvos būtų uždėtas  erškėčių vainikas, Tu priėmei visus smūgius. Savo žaizdomis ir erškėčių vainiku išgydyk mane nuo kiekvieno galvos skausmo.

Tu užmerkei savo akis, kad grąžintum mums regėjimą. Išgydyk mano akis. Grąžink regėjimą akliesiems.

Jėzau, Dovydo Sūnau, išgydyk mano aklumą.

Jėzau, tu buvai klusnus savo Tėvui, klausei jo žodžių ir garbinai Jį. Jėzau, grąžink klausą ir kalbą: išgydyk kurčius ir nebylius.

Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk mūsų.

Jėzau, savo vinių pervertomis rankomis ir kojomis  gydyki kiekvieną paralyžių. Pagydyk rankas, kurios yra virtusios kumštimis.

Jėzau, Tau pervėrė šoną ir širdį, kad tu mus gydytum. Išgydyk mūsų sergančias širdis, kraujotakos sutrikimus, kraujo ligas. Išgydyk sergančius kaulus.

Kentėjai būdamas nekaltas. Todėl meldžiu už tuos, kurie kenčia dėl kitų abejingumo ar įžūlumo, ar dėl kitų meilės stokos.

Išgydyk juos, Jėzau, Dovydo Sūnau, ir pasigailėk jų.

Jei tokia Dievo valia, kad mano kančios ir mano liga man pasiliktų, aš tuoj pat jas priimu ir prašau jėgų sau  ir visiems kenčiantiesiems.  Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk mūsų.

Tėve mūsų

Sveika Marija

Garbė Dievui Tėvui

 

V I D I N I S  I Š G Y D Y M A S

Viešpatie Jėzau,

Tu atėjai gydyti

sužeistas  ir kenčiančias  širdis

 

Viešpatie Jėzau, Tu atėjai gydyti

sužeistas ir kenčiančias širdis.

Prašau Tave  išgydyti traumas,

kurios išprovokavo  sąmyšį mano širdy.

Ypač prašau Tave gydyti tas,

kurios yra nuodėmės priežastimis.

Prašau tave, įženk į mano gyvenimą,

gydyk mane iš psichinių traumų,

kurios mane ištiko vaikystėje,

ir nuo jų padarytų žaizdų, kamavusių mane

per visą mano gyvenimą.

Viešpatie Jėzau,

Tu žinai visas mano problemas,

sudedu jas į Tavo,

Gerojo Ganytojo, širdį.

Meldžiu Tave,

Didžiąja Žaizda,

atverta tavo Širdyje,

išgydyk  mažąsias mano širdies žaizdas.

Išdildyk mano atminties randus,

kad niekas iš to, kas man yra atsitikę,

nepaliktų manyje skausmo,

nerimo ir  susirūpinimo.

Išgydyk, Viešpatie,

visas žaizdas, kurios mano gyvenime

buvo nuodėmių  priežastys.

Noriu atleisti visiems, kurie buvo mane įžeidę.

Pažvelk į tas vidines žaizdas,

kurios mane padaro nepajėgų atleisti.

Tu, kuris esi atėjęs gydyti  kenčiančių širdžių,

išgydyk mano širdį.

Išgydyk, Viešpatie,  mano slaptas žaizdas,

sukeliančias fizines negales.

Aukoju Tau savo širdį:

priimk ją, nuvalyk,

duok man savo dieviškosios širdies jausmų,

padėk man būti nuolankiam ir romiam.

Išgydyk mane, Viešpatie,

nuo skausmo, kuris mane slegia

dėl man brangių asmenų mirties.

Padaryk, kad galėčiau atgauti ramybę ir džiaugsmą

žinodamas, kad Tu esi Prisikėlimas ir Gyvenimas.

Padaryk, kad tikrai liudyčiau

Tavo Prisikėlimą,

 pergalę prieš nuodėmę ir mirtį,

Tavo gyvą buvimą tarp mūsų. Amen.

 

Malda

prašant vidinio išgydymo

Jėzau, gerumo Tėve, meilės Tėve, garbinu Tave, šlovinu Tave ir Tau dėkoju.

Šventosios Dvasios apšviesti suprantame, kad Tu esi Šviesa, Tiesa, Gerasis Ganytojas, atėjęs tam, kad turėtume Gyvenimą ir apsčiai jo turėtume.

Šiandien, Viešpatie, noriu ateiti pas Tave, kaip tavo vaikas. Tu pažįsti mane vardu. Atkreipk savo akis į mano gyvenimą. Tu pažįsti mano širdį ir mano gyvenimo žaizdas. Tu žinai visa, ką norėjau padaryti ir ko nepadariau; blogį, kurį pats padariau, ir kurį man kiti padarė, Tu žinai mano ribotumą, klaidas ir nuodėmes. Žinai visas mano gyvenimo traumas ir kompleksus.

Šiandien, Viešpatie, Tave prašau, išliek ant manęs savo Šventąją Dvasią, kad tavo gydanti meilės šiluma įsiskverbtų į mano širdį. Tu, kuris gydai susikrimtusias širdis ir tvarstai žaizdas, čia ir dabar išgydyk mano sielą, mano atmintį, protą ir visą mano dvasią. Įeik į mane, Viešpatie Jėzau, kaip įėjai pas baimės kupinus savo mokinius. Tu pasirodei tarp jų ir tarei: „Ramybė jums“. Amen.

 

Vidinio išgydymo malda

(pasauliečiams ir pašvęstiesiems)

Viešpatie, Tu gali sugrįžti laike atgalios  ir drauge su manimi keliauti per visą mano gyvenimą nuo pat mano prasidėjimo.

Ir dar man,Viešpatie, padėk: nuplauk mane ir išlaisvink iš visko, kas galėjo  man sudaryti sunkumų, kai aš buvau pradėtas. Tu buvai arti, kai aš buvau suformuotas savo motinos įsčiose; išlaisvink mane ir išgydyk nuo bet kokio skausmo,  kurį man sudarė mano motina arba mano tėvų gyvenimo aplinkybės, kai mano kūnas dar neturėjo formos. Už tai tau dėkoju.

Viešpatie Jėzau, garbinu Tave,  nes Tu mano gyvenime būdavai visada, kai man reikėdavo pagalbos.

Būdavo momentų, kai aš jausdavau, kad mano motina turi mane priglausti prie krūtinės, pasupti ir papasakoti kokią pasaką, kaip tai moka tik motina.

Viešpatie, padaryk tai giliausioje mano būties gelmėje. Leisk man pajusti motinos meilę, jaudinančią ir gilią, tokią  stiprią, kad niekas negalėtų manęs  nuo jos atskirti.

Dėkoju Tau, Viešpatie, ir šlovinu Tave, nes esu tikras, kad jau tai darai.

Kai dėl kokios nors priežasties esu jautęsis apleistas, pripildyk, Viešpatie, tą mano būties dalį gilios tėviškos meilės, kurios gali duoti tik tėvas. Jei nebuvau suvokęs, kad man reikia dviejų tvirtų rankų ir tėčio, kuris mane mylėtų ir duotų man saugumą bei paramą, Tu tai padaryk dabar.

Dėkoju Tau, Viešpatie, nes tu jau dabar tai darai.

Išgydyk, Viešpatie, žaizdas,  kurias padarė klaidingi santykiai su mano šeima,  su mano broliu, kuris manęs nesuprato arba nemokėjo parodyti man savo meilės. Dėl to viena mano būties dalis nesijautė mylima. Padėk man, kad mano atleidimas pasiektų tą brolį. Galbūt daugelį metų negalėjau jų visų priimti, nes pats nesijaučiau tikrai jų priimtas.

Duok man didelę meilę, kad galėčiau atleisti ir pamiršti buvusius dalykus. Dėkoju, Viešpatie, už visa tai, ką jau esi manyje atnaujinęs.

Įženk į mano širdį ir sunaikink tuos dalykus, kurie buvo mano kančios ir gėdos priežastimis.

Neprašau, Viešpatie, kad visiškai išbrauktum tai iš mano proto, bet pakeisk taip, kad galėčiau tai prisiminti be gėdos ir Tau dėkoti.

Leisk man suprasti, ką jaučia jaunuoliai šiandien, nes aš buvau toks, kaip jie, išgyvenau tą patį ieškojimų ir konfliktų amžių. Mane gydydamas, leisk man padėti kitiems surasti išgydymo kelią.

Viešpatie, to savo gyvenimo periodo pabaigoje ir pašaukiminio gyvenimo, į kurį mane šaukei,  pradžioje  turėjau kai kurių sunkumų. Prašau Tave, Jėzau, gydyk mane nuo dabartinio mano būvio ir nuo visko, ką tai reiškia tiems, kurie yra aplink mane.

Viešpatie, gydyk mane nuo tų dalykų. Padaryk, kad mano santuoka pradėtų būti tokia, kokios Tu norėtum. Paimk į savo rankas visas mano praeities žaizdas ir kančias, kad nuo dabar ji būtų švari ir pradėtų laisvėti bei sveikti.

Dėkoju, Viešpatie, kad per šitą išgydymą galime tapti tokiais, kokius Tu nori mus matyti.

Viešpatie, leisk man pajusti Tavo meilės jėgą ir šilumą, kad neabejočiau savo pašaukimu. Duok man drąsos ir pasitikėjimo man pavestame darbe. Vesk mane pirmyn su naujais pasiūlymais ir naujais tikslais.

Dėkoju Tau, Viešpatie, nes žinau, kad Tu jau tai darai. Amen.

 

Malda

prašant sielos išgydymo

Jėzau, dėkoju Tau už savo sielą. Mano sieloje dabar atsispindi  visos nuodėmės pasekmės. Todėl dažnai būnu nervingas ir piktas. Neretai būnu nekantrus ir kerštingas. Mano sieloje susikaupė blogi įpročiai, yra įbrėžimų ir žaizdų, dėl kurių  sunku kitus mylėti.

Išgydyk mane nuo nepasitikėjimo Tavimi ir Tavo žodžiu. Prašau Tave, Jėzau, išgydyk mane nuo visų tų smūgių ir traumų, kuriuos manyje išprovokavo nepasisekimai ir neįvykę troškimai. Išgydyk nuo visos vidinės tamsos, pagydyk visas žaizdas mano būties gelmėse. Padaryk, kad mano „aš“ atrastų ramybę Tavyje, o Jėzau. Prašau Tave ir už dvasios ligonius ir problemų pilnus asmenis. Nuimk jų naštas  ir nuvalyk žaizdas, kurios pridaro daug blogio dvasiai. Remk vaikus ir jaunuolius, kurie yra paveldėję sunkias naštas.

Išgydyk visus nuo jų dvasinio suskilimo, depresijų ir baimių, nuo kiekvienos neurozės ir nesveikos psichinės situacijos. Amen.

 

 

F I Z I N I S  I R  D V A S I N I S

G Y D Y M A S

 

Padaryk, o Viešpatie

 

Viešpatie, padaryk, kad regėčiau.

Viešpatie, padaryk, kad girdėčiau.

Viešpatie, padaryk, kad galėčiau eiti.

Viešpatie, padaryk, kad atgaučiau sveikatą.

Viešpatie, padaryk, kad mano širdis atsivertų Tavo meilei.

Viešpatie, padaryk, kad dingtų mano baimės.

Viešpatie, padaryk, kad turėčiau tikėjimą.

Viešpatie, padaryk, kad galėčiau atleisti savo broliams ir juos mylėti.

Viešpatie, padaryk, kad mylėčiau savo priešus.

Viešpatie, padaryk, kad būčiau išlaisvintas iš pykčio ir abejonių.

Viešpatie, padaryk, kad būčiau išlaisvintas iš melo.

Viešpatie, padaryk, kad būčiau išlaisvintas iš tamsos ir blogio.

Viešpatie, padaryk, kad priimčiau tavo Šviesą.

Viešpatie, padaryk, kad ieškočiau tavo valios.

Viešpatie, padaryk, kad Tau melsčiausi.

Viešpatie, padaryk, kad tikėčiau Tavo mirtimi ir prisikėlimu.

Viešpatie, padaryk, kad tikėčiau Tavo meilės galia.

Viešpatie, padaryk, kad tikėčiau Tavo galia išgydyti.

Viešpatie, padaryk, kad išgyčiau iš tos savo ligos.

Viešpatie, padaryk, kad būčiau išlaisvintas iš tų savo negalavimų.

Viešpatie, padaryk, kad pasitikėčiau Tavimi.

Viešpatie, padaryk, kad šlovinčiau tave kaip savo vienintelį Dievą.

Amen.  

 

Išgydyk mūsų širdis

ir mūsų kūnus

Su didžiu pasitikėjimu ir tikėjimu meldžiame Tave:  ištiesk savo dieviškąją ranką virš mūsų ir išgydyk mūsų širdis.  Uždėk savo šventąją ranką ant  kiekvienos skaudžios mūsų žaizdos. Tark tiktai žodį,  ir kiekviena žaizda išgis. Gana tau vieno žodžio, nes Tu esi Dievas ir viską gali. Išgydyk, Viešpatie Jėzau, mano sergantį kūną.

Savo Šventuoju Kryžiumi, Krauju, kurį praliejai už mus, ir savo šventų Žaizdų galia, meldžiame Tave, išgydyk mūsų sielą, mūsų dvasią.

Erškėčių vainiku ir už mus iškentėtais skausmais išgydyk smegenų, stuburo ir nervų ligas.

Uždėk savo ranką ant mūsų  ir mus išgydyk savo dieviškąja šviesa ir savo Jėga, kuri gydo kiekvieną auglį ir kiekvieną neišgydomą ligą. Grąžink mano ląstelėms tą tvarką, kurią joms Dievas buvo paskyręs pradžioje.

Įdėk savo pirštus į mano ausis ir atverk jas, kad girdėčiau  tavo Žodį ir gyvenčiau pagal jį.

Savo rankų ir kojų Žaizdomis, kurias iškentėjai dėl mūsų, atimk visas sąnarių, raumenų ir sausgyslių, kaulų bei  raiščių ligas.

Jėzau, tik ištark žodį, ir mano paralyžiuoti sąnariai rems mane su nauja jėga.

Ištiesk savo ranką ir paliesk sargančias odos dalis. Nuvalyk mane ir išgydyk.

Vanduo, trykštantis iš Tavo šono teatnaujina mane ir tepalaimina.

Sustiprink širdį, išvalyk kraują išgydyk sergančius kraujo indus.

Išgydyk sergančius inkstus, puslę ir genitalinius organus. Išgydyk liaukas ir hormonus.

Išgydyk skrandžio ir žarnyno, kepenų ir tulžies ligas.

Panaikink mūsų plaučių ir kvėpavimo takų ligas.

Jėzau, sustiprink visa, kas mumyse yra silpna.

Pataisyk visa, kas mumyse yra blogai išsivystę. Sustiprink imuninę sistemą ir atitolink nuo mūsų kiekvieną infekcinę ligą.

Pripildyk mus visomis Šventosios Dvasios dovanomis, kad turėtume gyvenimą tavyje ir apsčiai jo turėtume.

Duok taiką kiekvienai tautai ir kiekvienam atskiram asmeniui. Duok malonę augti tikėjimu, viltimi ir meile. Amen.

 

Kūno ir sielos išgydymo

 malda.

Viešpatie Jėzau, ateinu pas tave toks, koks esu.

Atleisk man mano nuodėmes, gailiuosi dėl viso, ką norom ir nenorom esu padaręs bloga.

Prašau tave, atleisk man.

Dėl tavęs atleidžiu visiems,

kurie man yra padarę bloga

ir per kuriuos aš turėjau kentėti.

Atsižadu velnio ir kiekvieno blogio.

Atsiduodu visas Tau,

Viešpatie Jėzau, dabar ir visada.

Jėzau, prašau,  ateik į mano gyvenimą.

Priimu Tave kaip savo Viešpatį ir Išganytoją.

Priimk mane su visomis mano  žaizdomis ir mano neturtu.

Išgydyk, pakeisk, sustiprink mano kūną,

sielą ir dvasią.

Myliu Tave,Viešpatie Jėzau,

                      šlovinu Tave ir Tau dėkoju už savo gyvenimą

                      ir kiekvieną gėrį,

                     gautą iš Tavęs.

                     Amen.

 

O Jėzau, išgydyk

visus mūsų sopulius

Jėzau, padaryk, kad šiandien išgytų visi mūsų sopuliai. Pirmiausia padėk mums gailėtis už visas mūsų nuodėmes, už visus nekontroliuojamus nervų protrūkius, kurie išprovokavo grubius keiksmus ir sunkius įžeidimus.

Pasigailėk mūsų silpnybių, gydyk mūsų dvasią, padaryk, kad iš mūsų širdžių dingtų pyktis, keiksmai, įžeidinėjimai, kartėlis.

O gerasis Jėzau, išgydyk mūsų dvasią, nervus, kūną. Jėzau, gydyk  širdies ir kraujotakos, kasos, plaučių, inkstų, šlapimtakių ligas; gydyk kepenų, skrandžio ir  žarnyno negalavimus.

Išlaisvink nuo visų galvos ir skrandžio skausmų,

Jėzau, pasigailėk mūsų.

Jėzau, meldžiame Tave už visus sergančius kaulų, sąnarių, raumenų, odos ligomis.

Jėzau, meldžiame už tuos, kurie serga vėžiu, leukemija ir visomis keistomis ir nepažįstamomis ligomis.

Jėzau, mes Tave garbiname ir Tau dėkojame, nes žinome, kad mus apgobi savo  Gailestingumu.

Išklausyk mūsų ir mūsų dangiškosios Motinos maldas. Gydyk, stiprink silpnuosius, guosk liūdinčius ir visiems dovanok naują gyvenimą. Amen.

 

Neapleisk manęs

Sustiprink mane, o Kristau.

Kaip nusilpo tavo tarnas?

Liežuvis, kuris Tave šlovindavo,

nutilo.

Kaip Tu tai leidi?

Atgaivink mane

ir neapleisk savo tarno.

Trokštu vėl pakilti

ir tapti sveikatos šaukliu.

Tu, mano jėga, meldžiu,

neapleisk manęs.

Jei audroje tave apleidau,

vėl  galiu būti  užgautas.

 

Atsimink,

Maloningoji Mergele

Atsimink, maloningoji Mergele Marija, jog nuo amžių nėra girdėta, kad būtų buvęs apleistas, kas bėgo prie Tavęs, šaukėsi tavo pagalbos.

Tokio pasitikėjimo kupinas  ir aš  skubu  prie Tavęs, Mergelių Mergele, ir, būdamas  nusidėjėlis, su gailesčiu puolu prie tavo kojų.

O Įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mano maldų,  bet maloningai išklausyk. Amen.

 

 

Padėki man

Malonioji ir dieviškoji Marija, padėk man. Nėra dienos, kurią skausmas neišspaustų karčių ašarų iš mano akių.

Pažvelk, Gailestingoji, į mano ligas.

O Pagalbininke, maloningoji motina, padėk man.

Tu gali visa, ko tik panorėsi.

Išmokyk mane kentėti kantriai, pagelbėki man. Kalbėk, Karliene, kuri visa gali, kalbėk.

Viskas yra palenkta tavo valdžiai, jei nori, gali mane išgydyti, vienas Tavo žodis gali sutrupinti mano pančius.

Tavo gerumas gali palengvinti mano rūpesčius ir dovanoti man kantrybę arba sveikatą. Vien tik į Tave sudedu savo viltis.

Nusišypsok man dabar, kaip gera motina.

Negi jau nebūtum neišgydomųjų gydytoja?

Negi nebūtum gydantis paralyžiuotųjų vaistas, nusidėjėlių priebėga,  vienintelė varguolių parama?

Duok man jėgų nugalėti savo priešus, kurie iš visų pusių mane apsupę.

Jei Tavo galinga ranka bus mano skydas, jei Tu kovosi už mane, visas pragaras drebės iš siaubo.  Niekada nėra pasakyta, kad šalia dangaus Karalienės kas nors būtų žuvęs nugalėtas.

Ne, niekada, nes visko tikiuosi iš Tavo meilės kupino vardo. Amen.

 

Teikis man pagelbėti

Kadangi dėl daugelio mano nuodėmių serga mano kūnas, serga ir mano siela, aš bėgu prie Tavęs, o Malonės Pilnoji, ir Tu, vilties netekusiųjų viltie, teikis man padėti.

O Mergele, pagimdžiusi Išganytoją ir Dievą,  meldžiu išgelbėti mane iš mano nelaimių, nes į Tave dabar keliu savo sielą ir mintis.

O vienintele dieviškoji Motina, malonėk savo Apvaizda aplankyti mano sergantį kūną ir sielą, kaip gailestingoji gimdytoja To, kuris yra gailestingas.

Padėki man, Mergele,  nes mane kankina ta skaudi liga. Žinau, kad Tu esi visiškai tyra, kaip neišsemiamas lobis ir gydytoja.

Tūnau savo ligos patale ir nėra išgelbėjimo mano kūnui; tačiau meldžiu Tave, Geroji, kuri pagimdei pasaulio Išganytoją ir visų ligų Gydytoją, išlaisvink mane iš mano silpnybių bėdos.

Išgydyk mane, Mergele, ligą pakeisk sveikata, nes pažemintas tysau atgrasioje kančios vietoje. Amen.

 

Malda į Mariją

Ligonių sveikatą

Mūsų broliai ligoniai prašo mus už juos melsti Tave, Mergele Marija.

Jie negali ateiti prie tavo altoriaus.

Jie yra įkalinti skausme.

Prikalti prie lovų ligoninėse

ar savo namuose

ir kenčia diena iš dienos,

kartais be jokios vilties, vieni su savo skausmu.

Tiems broliams ligoniams reikia Tavęs.

Jie leidžia nesibaigiančias naktis tikėdamiesi dienos,

o dienas – tikėdamiesi pasilsėti naktį.

Jiems reikia Tavęs.

Atsiųsk jiems, Valdove, toje jų agonijoje

Ramybės angelą, kuris kalbėtų apie Tave,

kuris pasakytų: „Tu esi mūsų tautos  sveikata“;

pasakytų, kad  kenti su jais ir jų neapleidi,

kad turi galią  išgydyti visas jų ligas.

Meldžiame atverti jų akis,

kad pamatytų Tave ir sutiktų Gyvenimą,

Gyvenimą jų vargingai vilčiai.

Gyvenimą jų kūnui.

Ligonių sveikata, melski už juos. Amen.

 

x x x

 

Patarimas besikreipiantiems į Jėzų šiomis maldomis

Jei nori būti maldoje greičiau išklausytas, kreipdamasis  per šias maldas savo prašymais į Jėzų, pasirink sau užtarėją, kaip advokatą, kokį nors šventąjį, kuris su tavimi kalbėtų šias maldas. Tokiu būdu tavo malda bus greičiau prieinama Jėzui. Pasirinktas šventasis tuoj pat nedelsdamas tavo prašymą pristatys Jėzui ir užtars kaip advokatas tavo prašymuose.